Inventarisatie verbetering geloofwaardigheid asielaanvragen seksuele identiteit of geloofsovertuiging

Inventarisatie verbetering geloofwaardigheid asielaanvragen seksuele identiteit of geloofsovertuiging

Samenvatting

Om de kwaliteit van de afweging verder te verbeteren heeft de toenmalige staatssecretaris van J&V in juli 2018 een aantal wijzigingen aangekondigd in de beoordeling van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) van de geloofwaardigheid van asielaanvragen waarin het bekerings- en/of LHBTI (Lesbiennes, homo's, bi's, transgenders en intersekse personen) motief een rol speelt. De verbeteringen zaten zowel op de beoordeling zelf als op een aantal zaken die een goede beoordeling mogelijk moeten maken. Deze wijzigingen betreffen onder meer aanpassingen in de werkinstructies. Daarnaast omvatten de voorgenomen wijzigingen ook extra investeringen in de training en opleiding van medewerkers en het instellen van een netwerk van LHBTI-coördinatoren (net zoals voor bekeringszaken). Destijds is aanvullend het WODC gevraagd onderzoek te doen naar de totstandkoming van de geloofwaardigheidsbeoordelingen, de knelpunten die zich daarbij voordoen en mogelijke aanknopingspunten voor verbetering (J.M.D. Schans en L.E.H.P van Lierop, De geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een LHBTI- of bekeringsmotief, WODC Memorandum 2019-2). Een van de aanbevelingen uit dit onderzoek betreft het op een systematische wijze evalueren van de wijzigingen zoals deze zijn aangekondigd in juli 2018. Een evaluatieonderzoek is toegezegd aan de Tweede Kamer (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2018-2019, 19637, nr. 2528).
Dit onderzoek inventariseert de ervaringen van IND-medewerkers met de nieuwe werkinstructie en signaleert knelpunten. Wat zijn de ervaringen van IND-medewerkers en tolken met de trainingen, workshops en pilots die op dit gebied worden georganiseerd?

Onderzoekgegevens

Werktitel:
Inventarisatie verbetering geloofwaardigheid asielaanvragen seksuele identiteit of geloofsovertuiging
Organisatie(s):
WODC, BBSO - Bureau Boekhoorn Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek
Projectnummer:
3101
Operationele status:
Lopend