Missie, kerntaken en protocol

Deze hoofdrubriek bevat 10 rubrieken:

Missie, kerntaken en protocol

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en verricht wetenschappelijk (beleidsgericht) onderzoek. Onafhankelijkheid van onderzoek gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie, haar ketenpartners en relevante anderen van buiten het ministerie. Rapporten en andere publicaties zijn openbaar en gratis online beschikbaar.

Missie

Het WODC wil een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum zijn voor het veld van VenJ. Dat realiseert het door het uitvoeren van eigen onderzoek, het verzamelen van statistische informatie over Veiligheid en Justitie en het uitbesteden van onderzoek aan externe partijen (universiteiten en onderzoeksinstituten).

Kerntaken

Het WODC heeft vier kerntaken.

  1. Uitvoeren van, en rapporteren over, (beleidsgericht) wetenschappelijk onderzoek.
  2. Ontwerpen, uitbesteden en begeleiden van extern uitgevoerd onderzoek.
  3. Verzamelen, bewerken, beheren en koppelen van justitiële- en veiligheidsdata.
  4. Kennis genereren en overdragen vanuit het onderzoeksprogramma aan het ministerie, de ketenpartners en de samenleving en – waar mogelijk en wenselijk - adviseren.

Protocol

De spelregels om de inhoudelijke onafhankelijkheid van het WODC te waarborgen zijn opgenomen in een protocol (zie bijlage bij: Meer informatie). De wijze waarop het WODC zijn taken uitvoert en de wijze waarop het daarbij samenwerkt met beleidsdirectoraten-generaal, uitvoeringsorganisaties en andere (keten)partners en de afspraken over verantwoordelijkheden zijn eveneens in het protocol vastgelegd.