Missie, kerntaken en protocol

Deze hoofdrubriek bevat 9 rubrieken:

Missie, kerntaken en protocol

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en verricht wetenschappelijk (beleidsgericht) onderzoek. Onafhankelijkheid van onderzoek gaat gepaard met een constructieve relatie met het ministerie, haar ketenpartners en relevante anderen van buiten het ministerie. Rapporten en andere publicaties zijn openbaar en gratis online beschikbaar.

Missie

Het WODC wil een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum zijn voor het veld van JenV. Dat realiseert het door het uitvoeren van eigen onderzoek, het verzamelen van statistische informatie over Justitie en Veiligheid en het uitbesteden van onderzoek aan externe partijen (universiteiten en onderzoeksinstituten).

Kerntaken

Het WODC heeft vier kerntaken.

  1. Uitvoeren van, en rapporteren over, (beleidsgericht) wetenschappelijk onderzoek.
  2. Ontwerpen, uitbesteden en begeleiden van extern uitgevoerd onderzoek.
  3. Verzamelen, bewerken, beheren en koppelen van justitiële- en veiligheidsdata.
  4. Kennis genereren en overdragen vanuit het onderzoeksprogramma aan het ministerie, de ketenpartners en de samenleving en – waar mogelijk en wenselijk - adviseren.

Protocol

De spelregels om de inhoudelijke onafhankelijkheid van het WODC te waarborgen zijn opgenomen in een Protocol 2016 (zie bijlage bij: Meer informatie). De wijze waarop het WODC zijn taken uitvoert en de wijze waarop het daarbij samenwerkt met beleidsdirectoraten-generaal, uitvoeringsorganisaties en andere (keten)partners en de afspraken over verantwoordelijkheden zijn eveneens in het protocol vastgelegd.
Het Convenant uit 1993 geldt als de voorganger en is in z'n geheel vervangen door het Protocol 2016.