Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB)

Deze hoofdrubriek bevat 10 rubrieken:

Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB)

Afdelingshoofd: drs. Annelies Daalder

Plv. hoofd: dr. F. Beijaard

Inleiding

De afdeling EWB is het centrale punt voor het ministerie van JenV voor het uitbesteden van beleidsrelevant en wetenschappelijk onderzoek en het benutten van kennis en expertise bij universitaire, semi-universitaire of particuliere onderzoeksinstellingen in Nederland (en soms daarbuiten). Het betreft onderzoek conform academische standaarden, bruikbaar binnen de beleidscyclus van de aanvragers en met tijdige oplevering voor politieke besluitvorming. Het grootste deel van de jaarlijkse onderzoekprogrammering van het WODC wordt uitbesteed. De afdeling kan het hele terrein van JenV bedienen, snel reageren en in alle typen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek voorzien.

Taken en werkwijzen

De afdeling EWB is medeverantwoordelijk voor de volgende kerntaken van het WODC: het uitbesteden en begeleiden van extern uitgevoerd onderzoek, het genereren van kennis op basis van het onderzoeksprogramma en langlopende projecten en ten slotte kennisverspreiding en advisering.
De aanvragers van onderzoek zijn primair de beleidsdirecties en uitvoeringsdiensten van JenV. Ook bij ‘Kennisverspreiding’ zijn de belangrijkste aanvragers van onderzoek primair de beleidsdirecties en uitvoeringsdiensten van JenV en daarnaast de andere WODC-afdelingen, andere ministeries, een breed wetenschappelijk publiek, media en anderen.
EWB verspreidt kennis en ervaring die voortkomt uit (de resultaten van) WODC- en ander onderzoek, o.a. via syntheses, overkoepelende rapportages en publicaties in vaktijdschriften.
De belangrijkste klanten voor ‘Advisering’ zijn eveneens de beleidsdirecties en uitvoeringsdiensten van JenV en daarnaast de andere WODC afdelingen, andere ministeries, het OM, een breed wetenschappelijk publiek, media en anderen. EWB levert advies over alle aspecten van wetenschappelijk- en beleidsonderzoek. De advisering kan schriftelijk en mondeling zijn, individueel of als lid van een expertmeeting, werkgroep, begeleidingscommissie, stuurgroep of ander forum.

Onderzoeksthema's en kernpublicaties

De afdeling EWB kent in principe geen centrale onderzoeksthema’s. Dit is een bewuste keuze vanwege de taak van de afdeling om het gehele terrein van JenV te kunnen (blijven) bedienen.
De thema’s waar EWB expertise heeft opgebouwd zijn de volgende:

Bestuurlijke verantwoordelijkheid
Daders, slachtoffers en preventie
Internationale rechtsorde
Internationale vrede en veiligheid
Jeugd
Nederlandse rechtsorde
Operationele veiligheid
Rechtshandhaving, criminaliteit- en terrorismebestrijding
Rechtspleging en rechtsbijstand
Sanctionering
Sociale en economische veiligheid
Soorten criminaliteit
Vitale infrastructuur
Vreemdelingen

Ondanks de breedte van het JenV-terrein dat door EWB wordt bediend, is er binnen EWB op bepaalde inhoudelijke terreinen een grote expertise opgebouwd doordat gedurende meerdere jaren op die thema’s veel onderzoek is uitbesteed, begeleid en beoordeeld. De kennis op die terreinen wordt, indien mogelijk, door de projectbegeleiders gesynthetiseerd en leidt ook tot eigen publicaties. Voorbeelden van deze thema’s zijn:

  1. Drugsbeleid Binnen het Nederlandse drugsbeleid heeft JenV tot taak de drugsgerelateerde criminaliteit en overlast tegen te gaan. Hierbij gaat het om onderwerpen die, zowel lokaal, nationaal als internationaal, aandacht trekken en een aandachtspunt vormen voor politie, justitie en lokaal bestuur.
  2. Slachtoffers Veel expertise is aanwezig op het terrein van (onderzoek naar) slachtofferschap van criminaliteit. Denk daarbij aan onderzoek naar behoeften en ervaringen van slachtoffers en nabestaanden in en buiten het strafrecht en naar het gebruik en de werking van oude en nieuwe slachtofferrechten en -voorzieningen.
  3. Prostitutie Sinds in 2000 de wetswijziging van kracht is geworden waarmee het algemeen bordeelverbod en het verbod op souteneurschap in Nederland zijn opgeheven, zijn er verschillende onderzoeken op dit thema uitgevoerd en zijn er door EWB een paar overkoepelende publicaties geschreven. Het is een onderwerp waarover de politieke en maatschappelijke discussie blijft doorgaan en ook de komende jaren zal nog regelmatig onderzoek op dit thema plaatsvinden.

Wegwijzer en andere documenten

Ter informatie van eenieder die geïnteresseerd is in extern onderzoek dat wordt verricht in opdracht van het WODC heeft EWB een Wegwijzer opgesteld. In deze Wegwijzer wordt beschreven hoe de afdeling EWB te werk gaat en welke overwegingen daarbij meespelen. Voor het werk van de afdeling en het uitvoeren van onderzoeksopdrachten zijn ook een aantal andere documenten van belang, waaronder het EWB-contract en de Algemene Rijksvoorwaarden voor het Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI).

Lopende en afgeronde onderzoeken van EWB

Meer informatie over lopende en afgeronde onderzoeken van de afdeling vindt u met onderstaande links.