Procedure uitbesteding onderzoek

Een gedeelte van de uitvoering van het onderzoeksprogramma van het ministerie wordt uitbesteed aan derden. Het betreft onderzoek conform academische standaarden, bruikbaar binnen de beleidscyclus van de aanvragers en met tijdige oplevering voor politieke besluitvorming. Het grootste deel van de jaarlijkse onderzoekprogrammering van het WODC wordt uitbesteed. 

Opdrachtonderzoek

De afdeling Extern Wetenschappelijk Beleidsonderzoek (EWB) draagt binnen het WODC zorg voor alle fasen van het uitbestedingsproces:

  • het adviseren over de wenselijkheid of noodzaak van onderzoek, mede gezien de uitvoerbaarheid ervan;
  • het formuleren van een onderzoekbare vraagstelling in een startnotitie;
  • het aanvragen van offertes bij onderzoeksinstellingen;
  • het beoordelen van offertes;
  • het onderhandelen met onderzoeksinstituten;
  • het sluiten van contracten;
  • het samenstellen van begeleidingscommissies;
  • het bewaken van de kwaliteit;
  • de financiële en de tijdsplanning van lopende onderzoeksprojecten;
  • het terugkoppelen van de resultaten van uitgevoerd onderzoek naar de departementsleiding.

Dit alles gebeurt in nauw overleg met de (beleids)directie voor wie de resultaten bestemd zijn.
Op ieder moment lopen er zo'n 90 externe onderzoeken; per jaar worden er circa 60 afgerond.

Meer informatie over het uitbesteden van onderzoek

Ter informatie van eenieder die geïnteresseerd is in extern onderzoek dat wordt verricht in opdracht van het WODC heeft EWB een Wegwijzer opgesteld. In deze Wegwijzer wordt beschreven hoe de afdeling EWB te werk gaat en welke overwegingen daarbij meespelen.

Voor het werk van de afdeling en het uitvoeren van onderzoeksopdrachten zijn ook een aantal andere documenten van belang, waaronder het EWB-contract en de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI).

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat EWB.