Justitiële verkenningen, 2018, nr. 2 - Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting

Verbanning als strafmaatregel lijkt op het eerste gezicht in Nederland niet meer voor te komen; dat is iets uit het verleden, zou men zeggen. De artikelen in dit themanummer van Justitiële verkenningen (nr.2/2018) laten echter zien dat verbanning in meer beperkte zin nog altijd bestaat en dat allerlei moderne vormen van uitsluiting in de laatste jaren zelfs vaker voorkomen.
In het openingsartikel bespreekt Mandy van Rooij de juridische basis van gebiedsontzeggingen, openbaar-vervoerverboden, stadionverboden en (collectieve) toegangsverboden tot winkels en horeca. Zij gaat in op de vraag welke juridische waarborgen er zijn om willekeur en misbruik van dergelijke maatregelen te voorkomen. Marc Schuilenburg brengt verslag uit van een onderzoek naar de manier waarop winkeliers in de Haagse binnenstad aankijken tegen- en omgaan met winkeldieven en overlastplegers. Hij gaat ook in op de sociologische achtergrond van gebiedsontzeggingen om een verklaring te vinden voor de huidige populariteit van dergelijke maatregelen. Benny van der Vorm onderzoekt of privaatrechtelijke maatregelen, zoals gebiedsontzeggingen, in de weg staan aan strafrechtelijke sancties. Geldt in zulke gevallen het rechtsbeginsel ne bis in idem? Jan Brouwer en Jon Schilder gaan uitvoerig in op de kwestie-Jneid en het aan deze imam opgelegde gebiedsverbod voor twee Haagse wijken. Met deze op de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding(Twbmt) gebaseerde gebiedsontzegging is door de wetgever nooit beoogd om personen te beletten hun gedachtegoed te verspreiden, zo betogen zij. Margo De Koster schreef een historisch artikel over verbanning, met name in Noordwest-Europa sinds de vroegmoderne tijd. Van meet af aan werd verbanning niet alleen ingezet als bestraffing van afwijkend en crimineel gedrag, maar ook als instrument ter beteugeling van migratie. Een hedendaagse vorm van verbanning die erg lijkt op de historische praktijk is de uitzetting van strafrechtelijk veroordeelde vreemdelingen, zo laat Jelmer Brouwer zien in zijn bijdrage. Misschien wel de ultieme hedendaagse vorm van uitsluiting treft de groep mensen die als staatlozen worden aangeduid. Marlotte van Dael, Jelle Klaas en Loïs Vaars schetsen in hun bijdrage een beeld van deze nowhere people, die nergens als burger worden erkend. De auteurs bespreken de regeling voor een vaststellingsprocedure die in Nederland in voorbereiding is en komen met aanbevelingen ter verbetering van de positie van staatlozen. Ten slotte bespreekt Elina van ’t Zand-Kurtovic de enorme toename van het aantal aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) sinds 2004 en de wijze waarop de aanvraagprocedure is georganiseerd. Zij schetst de consequenties daarvan voor jongeren met een strafblad die een baan proberen te vinden.

Zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201802-verbanning-en-nieuwe-vormen-van-uitsluiting.aspx

Zoeken in het JV-archief

381 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting

Op tal van plaatsen in Nederland zijn eeuwenoude zogeheten banpalen te vinden. Ze markeren de oude grenzen van de banne, het...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/02 | 17-05-2018

Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Aan de vooravond van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/01 | 12-03-2018

Intelligentie en criminaliteit

In dit themanummer staat de relatie tussen intelligentie en criminaliteit (en/of antisociaal gedrag) centraal. Intelligentie...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/06 | 20-12-2017

Liquidaties in Nederland

Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan het fenomeen liquidaties. Als het om moord en doodslag gaat lopen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/05 | 11-10-2017

De toekomstbestendigheid van de politie

Het is vijf jaar geleden dat Justitiële verkenningen een themanummer wijdde aan de politie. Dat was aan de vooravond van de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/04 | 13-09-2017

Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Het onderzoek op het terrein van terrorisme en radicalisering heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/03 | 14-08-2017

Criminaliteit in Noord-Brabant

De wijdverbreide criminaliteit in de provincie Noord-Brabant is al langere tijd een bron van zorg. Brabantse burgemeesters...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/02 | 10-05-2017

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/01 | 08-03-2017

Empirisch-juridisch onderzoek

Empirisch-juridisch onderzoek wordt ook wel aangeduid als Empirical Legal Studies (ELS). De wortels van ELS gaan terug tot...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/06 | 12-12-2016

Burgerparticipatie in veiligheid

Burgerparticipatie in veiligheid is een populair en veelvormig fenomeen. Er zijn burgers die de moed hebben om in te grijpen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/05 | 26-10-2016

Keuzemenu