Opnieuw beginnen

Opnieuw beginnen

Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders (SCP-rapport in samenwerking met WODC, RIVM en CBS).

Syriërs zijn getalsmatig de grootste groep statushouders die de afgelopen jaren in Nederland zijn komen wonen. Hun leven staat in het teken van het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Met dit rapport bieden we inzicht in de vroege integratie van Syriërs. Zes onderwerpen staan centraal: gezinshereniging en verhuisgedrag, intenties om in Nederland te blijven, psychische gezondheid, zorggebruik, diversiteit in participatie en sociaal-culturele posities. We gaan in op de factoren die verschillen kunnen verklaren binnen de Syrische groep en kenmerkend zijn voor statushouders die nog maar kort in Nederland verblijven: het leven vóór de migratie, ervaringen gedurende de vlucht, de verblijfsperiode in de opvang en de periode daarna.

Dit rapport maakt onderdeel uit van de longitudinale cohortstudie asielzoekers en statushouders, dat op verzoek van vier ministeries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wordt uitgevoerd. Het betreft een samenwerking tussen onderzoekers het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We benutten surveyonderzoek uit 2017 (aangevuld met registergegevens) naar het cohort Syriërs dat tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een verblijfsstatus heeft gekregen. Ook de komende jaren blijven we de ontwikkeling van de integratie van Syriërs volgen middels nieuwe surveys, registergegevens en kwalitatief onderzoek.

Lees het volledige rapport: Opnieuw beginnen