Encyclopedie Empirical Legal Studies verschenen

In december verscheen de eerste editie van de Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies. Steeds vaker worden juridisch relevante vragen op allerlei deelgebieden van het recht beantwoord met behulp van empirisch onderzoek. De encyclopedie bevat een overzicht van het empirisch-juridisch onderzoek dat de afgelopen 25 jaar in Nederland verricht is op privaatrechtelijk, strafrechtelijk en bestuursrechtelijk terrein.

In 34 hoofdstukken beschrijven gerenommeerde auteurs de bevindingen uit empirisch onderzoek en de implicaties daarvan voor de rechtspraktijk. Veel van het onderzoek waaraan wordt gerefereerd is verricht door of in opdracht van het WODC. Marijke ter Voert schreef een hoofdstuk over advocatuur en over gerechtsdeurwaarders. Ter Voert werkte tot eind 2020 als senior wetenschappelijk medewerker bij het WODC. Daarnaast werd zij eerder al hoogleraar Empirical Legal Studies aan de Radboud Universiteit.

Praktijkvragen

De redactie merkt in het inleidende hoofdstuk op dat veel onderzoek op gang is gekomen door praktijkvragen, door een toezegging gedaan aan de Tweede Kamer of als wettelijke verplichting bij de inwerkingtreding van een nieuwe wet. Monika Smit, hoofd van de afdeling Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale en vreemdelingenaangelegenheden van het WODC, maakte deel uit van de redactie en schreef mee aan dat inleidende hoofdstuk. Smit: “Het was een feest om tijdens het redactiewerk te zien hoeveel empirisch juridisch onderzoek er op die verschillende rechtsgebieden de afgelopen jaren is verricht: Empirical Legal Studies is niet meer weg te denken.”

Toekomstig onderzoek

In het boek geven de auteurs ook aan waar toekomstig onderzoek zich op zou moeten richten. De behoefte aan meer kennis over het functioneren van het recht in de praktijk blijkt onverminderd groot. Verschillende auteurs constateren dat nog veel onbekend is. Naast een roep om meer beschrijvend onderzoek wordt ook gepleit voor meer onderzoek naar factoren die de werking van het recht kunnen verklaren. Daarnaast wordt gevraagd om onderzoek naar de invloed van informatietechnologie op het functioneren van het recht.

Nederlandse encyclopedie Empirical Legal Studies (2020), onder redactie van Catrien Bijleveld, Arno Akkermans, Marijke Malsch, Bert Marseille en Monika Smit (pp.1-1013). Den Haag: Boom juridisch.