Jaarlijks circa 5.000 slachtoffers van mensenhandel in Nederland

In de periode 2018-2019 waren er naar schatting jaarlijks rond de 5.000 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Dit blijkt uit nieuw onderzoek door de universiteiten van Tilburg en Utrecht in opdracht van het WODC.

In het onderzoek is de tienjarige ontwikkeling van het geschatte slachtofferschap van mensenhandel in beeld gebracht. Vanaf 2010 tot 2012 vindt er een aanmerkelijke stijging plaats in de geschatte aantallen slachtoffers van mensenhandel in Nederland. Daarna geven de schattingen tot en met 2017 een flinke daling te zien en vanaf 2017 stijgen de slachtofferschattingen weer. Voor 2019 ligt de schatting van het totale aantal vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel met ongeveer 5.000 weer op het niveau van 2010.

Minder seksuele uitbuiting

De daling van de geschatte aantallen na 2012 berust voornamelijk op geringere aantallen gevallen van seksuele uitbuiting. Over de periode van tien jaar bereiken de geschatte aantallen van slachtoffers van seksuele uitbuiting in 2012 een piek van meer dan 6.500, waarna er vanaf 2016 de geschatte aantallen van seksuele uitbuiting dalen tot ongeveer 2.000 per jaar.

Meer arbeidsuitbuiting

De daling van het aantal geschatte slachtoffers van seksuele uitbuiting ging gepaard met een stijging van de geschatte aantallen slachtoffers van arbeidsuitbuiting, met name in 2018 en 2019. Als gevolg hiervan veranderde de samenstelling van het aantal gevallen van mensenhandel in Nederland en zijn gevallen van seksuele en niet-seksuele uitbuiting nu ongeveer gelijk verdeeld. Ook de man-vrouw verdeling in het geschatte slachtofferschap van mensenhandel is nu ongeveer in evenwicht.

Schatting drie à vier keer hoger dan aantal meldingen

In de jaren 2018 en 2019 werden ongeveer 1.300 slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha (het coördinatiecentrum mensenhandel) gemeld door onder meer de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Koninklijke Marechaussee, opvanginstellingen en de politie. De geschatte aantallen vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel liggen dus drie à vier keer hoger dan de aantallen die bij CoMensha zijn gemeld.