Aandacht nodig voor toekomstbestendigheid Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) verleent sinds 2012 multidisciplinaire zorg aan slachtoffers van seksueel geweld. Inmiddels werken op zestien locaties in het land verpleegkundigen, politie, (forensisch) artsen en hulpverleners zoveel mogelijk vanuit één loket samen. Om deze waardevolle netwerksamenwerking verder te versterken en toekomstbestendig te maken, is het van belang om netwerkpartners langduriger te verbinden aan de regionale samenwerking. Ook is het belangrijk de sleutelposities van coördinatoren en casemanagers te verstevigen en met de financiers toe te werken naar een duurzaam commitment en langcyclischere financiering.

Dat blijkt uit onderzoek naar de bestuurlijke inbedding en organisatorische inrichting van het CSG. USBO advies (Universiteit Utrecht) heeft, in opdracht van het WODC, het onderzoek uitgevoerd.
De groei van het aantal slachtoffers dat zich meldt bij het CSG zet het landelijk CSG, de regionale CSG’s en de betrokken netwerkpartners onder druk. De politieke en maatschappelijke aandacht voor het vraagstuk is groot en de gevoelde druk om meer mensen te kunnen helpen neemt toe. Tussen de stelselverantwoordelijke ministeries van JenV en VWS, de VNG en de centrumgemeenten, het landelijk CSG en de regionale CSG’s is daarom verdere helderheid nodig over inhoudelijke taakverdeling en over wie waarvoor beleidsmatig en financieel verantwoordelijk is.

Risico van beperkte tijd en financiering

De samenwerking binnen de regionale CSG-netwerken is goed. Er zijn korte communicatielijnen en de netwerken sluiten over het algemeen goed aan op bestaande structuren in de regio. Hoewel de regionale netwerken deels verschillen in de wijze waarop ze werken, gaan ze uit van de convenanten en kwaliteitscriteria als gedeelde basis voor de werkwijze. De voorwaarde dat netwerkpartners goed met elkaar blijven afstemmen over de afgesproken werkwijze en dat zij op de hoogte blijven van elkaars rol en taak, blijkt in sommige regio’s lastig. Vanuit een aantal moederorganisaties wordt beperkte tijd beschikbaar gesteld voor deze taak en/of de taak wordt niet gefinancierd vanuit de overheid. Dit heeft risico’s in zich voor een goed afgestemde samenwerking.

Meer gedeeld eigenaarschap

In de aansturing van het netwerk en het onderhouden van contacten met stakeholders spelen de regionale coördinatoren een cruciale rol. De casemanagers vormen de spil in de zorg rondom cliënten. Beide rollen zijn een kritische succesfactor. De keerzijde hiervan is de kwetsbaarheid die dit vrij smal belegde eigenaarschap met zich mee kan brengen. Meer capaciteit en gedeeld eigenaarschap, ook in het omgaan met de uitdagingen van de toekomst, is van belang om te zorgen dat de sleutelfuncties niet te veel alleen komen te staan en effectief kunnen blijven omgaan met deze uitdagingen.

Dialoog versterken

De onderzoekers bevelen aan om door te gaan op de weg van verdergaande professionalisering die het CSG is ingeslagen. Daar hoort bij om de dialoog over de taken en de bredere financiering van het CSG op verschillende niveaus te versterken. Daarnaast kan het netwerk gezamenlijk kijken hoe de druk bij de sleutelfuncties beter verdeeld kan worden. Het is van belang te weten wie de ‘next in line of responsibility’ is, mocht één van deze functies uitvallen.