Aanbieding en openbaarmaking extern onderzoek

Rapporten die door, of in opdracht van, het WODC zijn gemaakt worden altijd openbaar. Na openbaarmaking kan de onderzoeksinstelling over het rapport publiceren.

Aanbieding van het rapport

Na acceptatie van het eindrapport en andere producten, biedt het WODC het rapport binnen enkele werkdagen, met een begeleidende notitie, aan de aanvrager van het onderzoek aan. In de meeste gevallen is dat (de Directeur-Generaal van) het JenV-onderdeel.

Openbaarmaking rapport

Vervolgens wordt het rapport openbaar gemaakt. Dat gebeurt uiterlijk zes weken na acceptatie van het eindrapport door het WODC.

Vanaf dan zijn de onderzoekers volledig vrij om over het onderzoek en de resultaten daarvan te publiceren. Daarbij wordt het WODC als opdrachtgever vermeld en wordt verwezen naar het originele rapport.

Maakt het WODC of het ministerie van J&V het rapport binnen de genoemde zes weken openbaar, dan kan de onderzoeksinstelling ook per direct het rapport publiceren en verspreiden.

Zes-wekentermijn

De zes-wekentermijn is bedoeld voor het JenV-onderdeel om te beslissen of het rapport wordt aangeboden aan de Tweede Kamer en/of Eerste Kamer. Daarnaast geeft het het JenV-onderdeel gelegenheid een brief te laten opstellen namens de Minister, meestal met een inhoudelijke reactie op het rapport.

Als in de brief een weergave van de inhoud van het rapport wordt gegeven, stemt het JenV-onderdeel die af met het WODC. Indien nodig, legt het WODC die weergave vertrouwelijk voor aan de onderzoekers.

Publicatie rapport

Het WODC publiceert het rapport en de samenvattingen daarvan in de WODC-Repository. Daarbij kan het WODC een nieuwsbericht verspreiden. Dit nieuwsbericht stemt EWB af met de onderzoeksinstelling.

Ook het aanvragende JenV-onderdeel en de directie Communicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen een persbericht uitbrengen over het onderzoek en/of de reactie van de minister naar aanleiding van het rapport. Om een onjuiste of eenzijdige weergave van resultaten of conclusies te voorkomen, stemt het JenV-onderdeel de weergave van de inhoud van het onderzoek af met het WODC.

Kennisverspreiding

Het WODC biedt alle rapporten aan de Koninklijke Bibliotheek en aan de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) aan voor opname in de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD).

Het WODC juicht toe dat onderzoekers ook op andere manieren en/of in andere fora over de onderzoeksresultaten en conclusies publiceren en presenteren. Daarbij is van belang dat ze niet in strijd met de belangen van het WODC of de Nederlandse Staat handelen.

Voor een commerciële of andere uitgave van het rapport vraagt de onderzoeksinstelling het WODC om toestemming. Het WODC werkt in de meeste gevallen hieraan mee en kan voorwaarden verbinden aan de uitgave.