Longitudinaal Onderzoek Syrische statushouders

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3296
Type Startend onderzoek

Samenvatting

In de periode 2016-2021 voerden het SCP, WODC, RIVM en CBS op verzoek van de ministeries van SZW, JenV, en VWS een longitudinaal onderzoek uit onder asielmigranten en nareizigers die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 in Nederland een verblijfsstatus hebben gekregen. Dit onderzoek richtte zich op de eerste vijf jaar in Nederland. In die eerste vijf jaar worden de cruciale eerste stappen op het integratiepad gezet en het onderzoek toont aan hoe groot de invloed van het asiel- en inburgeringsbeleid in deze fase is op de leefsituatie en positieverwerving van statushouders (J. Dagevos, D. Schans en E. Uiters (red), In uitvoering; een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat er nodig is om dit beleid te verbeteren. Policy Brief, SCP, 2021). Na vijf jaar moeten is de constatering dat hoewel er positieve ontwikkelingen zijn, veel statushouders pas aan het begin staan van het integratietraject. Met de afronding van de inburgering, en het (kunnen) verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, breekt een nieuwe fase aan. Op verzoek van de ministeries van SZW en JenV wordt dezelfde groep statushouders daarom nog vijf jaar gevolgd, met als overkoepelend doel het in kaart brengen en verklaren van de leefsituatie en positieverwerving van statushouders. 
Het onderzoek zal inzicht bieden in het verloop van integratie van statushouders in brede zin, in de eerste tien jaar na het verkrijgen van een vergunning in Nederland. Het gaat in op de vraag in hoeverre de ontwikkelingen die op verschillende terreinen (zoals arbeidsmarktparticipatie, taalvaardigheid, institutioneel vertrouwen, binding met de rechtsstaat, identificatie, verblijfsintenties) gesignaleerd zijn doorzetten dan wel stagneren in de tweede vijf jaar in Nederland, en hoe dit verschilt voor subgroepen in de populatie. Daarnaast zal het onderzoek de langetermijngevolgen van asiel-, uitplaatsing-, en inburgeringsbeleid inzichtelijk maken, waarbij expliciet aandacht wordt besteed aan de vraag in hoeverre beleid verschillend van invloed is op verschillende groepen statushouders. Er zal gebruik worden gemaakt van een grootschalige longitudinale survey, registergegevens, en verschillende verdiepende kwalitatieve studies.