Procesevaluatie Halt-interventie

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3324
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

De Halt-interventie is een buitenstrafrechtelijke afdoening voor jongeren die vanwege licht strafbaar gedrag zijn doorverwezen door de politie, het Openbaar Ministerie, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) of een leerplichtambtenaar (de Vries, 2022). Het is niet bekend of de huidige Halt-interventie effectief is en hoe deze werkt in de praktijk. Het doel van de procesevaluatie is om inzicht te krijgen in de uitvoering van de Halt-interventie in de praktijk en in hoeverre dit overeenkomst met het handboek en de interventietheorie. Dit biedt inzicht in programma-integriteit, wat een voorwaarde is voor effectieve werking van een interventie.
Aangezien Halt vanuit haar missie ook beoogd kinderrechten te waarborgen (de Vries, 2022), heeft de procesevaluatie ook als doel om inzicht te krijgen in de naleving van kinderrechten in de uitvoering van de Halt-interventie. Tot slot zullen verschillen tussen Halt-teams, knelpunten in de praktijk en mogelijke onbedoelde gevolgen die niet beschreven staan in de programmatheorie in kaart worden gebracht. Deze inzichten zijn relevant om de bevindingen te duiden en bieden mogelijke aanknopingspunten voor verbeteringen in de uitvoering van de Halt-interventie. 
Een bijkomend praktisch doel van de procesevaluatie is om input te leveren voor de effectmeting. Zo wordt onderzocht in hoeverre de registratie van kernindicatoren door Halt in haar registratiesysteem voldoende is om te gebruiken voor de effectmeting. Ook wordt verkend waar eventueel variabelen toegevoegd zouden kunnen worden aan de registratiesystemen met betrekking tot de te behalen subdoelen. Verder wordt er een vragenlijst ontwikkeld die betrekking heeft op de programma-integriteit en knelpunten in de uitvoering zoals deze in de procesevaluatie naar voren komen. Deze vragenlijst zal zowel input leveren voor de procesevaluatie als voor de effectmeting. 
Deze procesevaluatie maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject Evaluatie Halt-interventie, waarin ook een effectmeting (projectnr. 3325) en het monitoren van veranderingen in de Halt-interventie (projectnr. XXXX, volgt nog) worden uitgevoerd.