Visitatie en zelfevaluatie

In 2022 is het WODC, op verzoek van de Raad van Advies (RvA) gevisiteerd. Eerder werd het instituut gevisiteerd door de Commissie Prins in 2014 en door de Commissie Schuyt in 2006. En daarvoor werden regelmatig kwaliteitsaudits uitgevoerd.

Visitatiecommissie 2022

De visitatiecommissie (VC) die naar de periode 2016 – 2021 keek, stond onder leiding van mw prof.em. mr. dr. Tineke Cleiren, Universiteit Leiden. De commissie bestond verder uit dr. Sennay Ghebreab – Universiteit van Amsterdam, prof. dr. Antoinette Verhage – Universiteit Gent, prof. mr. dr. Frank van Ommeren – Vrije Universiteit Amsterdam en mr. dr. Ton Rombouts, oud-burgemeester, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Rapportage 2016-2021

Op verzoek van de raad van advies van het WODC evalueerde een onafhankelijke commissie de kwaliteit, continuïteit en toekomstbestendigheid van het werk van het WODC in de periode 2016 tot en met 2021.

De commissie concludeert dat het WODC haar zaken goed op orde heeft en de juiste koers vaart richting een meer zelfstandig kennisinstituut. De commissie beveelt dan ook aan de komende jaren zeker zo door te gaan. Ze staan volledig achter de ambities van het WODC om zich zelfstandiger te positioneren, meer en breder extern contact te leggen, onze kennis met en voor anderen te ontsluiten en producten te vernieuwen. En adviseren om deze met nog meer creativiteit en elan na te streven. Zo kan het WODC doorgroeien naar hét kennisinstituut voor de rechtsstaat.

Zie het document: WODC - Kennisinstituut voor Justitie en Veiligheid: Evaluatierapport 2016-2021.

Reactie van het WODC op het Visitatierapport

Zie het document: Reactie WODC op Visitatierapport 2016-2021.

Zelfevaluatie WODC 2016-2021

Ten behoeve van de visitatie is een zelfevaluatie verricht over de periode 2016 tot en met 2021. De zelfevaluatie is geschreven door het WODC zelf en diende mede als input voorafgaand aan het bezoek van de commissie. Inhoudelijk en qua structuur is grotendeels het Strategy Evaluation Protocol 2021-2026 van de Universiteiten van Nederland gevolgd. In de bijlagen zijn casussen over diverse onderzoeken opgenomen en een "Strength, Weakness, Opportunities & Threats (SWOT) analyse.

Zie het document: Zelfevaluatie WODC 2016-2021.

Midterm review januari 2016 - september 2020

In 2022 heeft een evaluatie en visitatie plaatsgevonden door een externe commissie, voorafgegaan door een zelfevaluatie.. Het WODC heeft in 2020 een midterm review uitgevoerd om in aanloop daarnaar alvast inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken. Vier rapporten zijn door twee beoordelaars bekeken en zeven rapporten door één beoordelaar. Hoewel de omvang van de review klein is, bieden de resultaten het WODC toch een interessant beeld. 

Zie het document: Midterm review kwaliteit WODC-rapporten: januari 2016 - september 2020.

Visitatiecommissie 2014

De visitatiecommissie (VC) die naar de periode 2006 – 2012 keek, stond onder leiding van mw prof. mr. dr. J.E.J Prins  – Universiteit van Tilburg. De commissie bestond verder uit prof. dr. A.J.A. Felling – Radboud Universiteit Nijmegen, prof. dr. M.G. Faure – Erasmus Universiteit Rotterdam & Universiteit Maastricht, prof. dr. P.H.M. van Hoesel, prof. dr. G. Vervaeke – Katholieke Universiteit Leuven en dr.J.M. Schulz.

Rapportage 2014

In 2014 heeft bij het WODC op verzoek van de RvA en de directie een visitatie plaatsgevonden, waarbij de visitatiecommissie (VC) naar de periode 2006 – 2012 keek. In het verslag rapporteert de VC over het functioneren van het WODC en gaat daarbij niet alleen in op de wetenschappelijke kwaliteit, maar ook op de benutting van het onderzoek, de productiviteit, de positionering en een aantal andere aspecten.

Eén van de conclusies uit het rapport is dat het WODC "een belangrijke baken is voor een ‘feiten gedreven’ justitieel- en veiligheidsbeleid. De VC geeft aan dat de "huidige positionering ook op termijn de meeste mogelijkheden biedt om beleid en onderzoek betekenisvol met elkaar te verbinden". Het oordeel van de VC is "kortom positief en met waardering over het kwalitatief goede werk en de gedegen werkwijze van het WODC".

Zie het document: Visitatierapport WODC 2014 - Het WODC als baken in feiten-gedreven Justitieel en Veiligheidsbeleid.

Zelfevaluatie WODC 2006-2012

Ten behoeve van de visitatie is een zelfevaluatie verricht over de periode 2006 tot en met 2012. De zelfevaluatie beschrijft de werkzaamheden en werkwijze van het hele instituut. Tevens is een "Strength, Weakness, Opportunities & Threats (SWOT) analyse uitgevoerd. Verder zijn in de bijlagen uitgebreide beschrijvingen opgenomen van de onderzoeksthema's en werkzaamheden van de afdelingen van het WODC.

Zie het document: Zelfevaluatie WODC 2006-2012 en de bijlagen.

Visitatiecommissie 2006

De visitatiecommissie stond in 2006 onder leiding van prof. mr. dr. C.J.M. Schuyt. Zij had als leden Prof. dr. J.Goethals (Universiteit Leuven), Prof. Dr. P. Ponsaers (Universiteit Gent), Mr. E.M. d’Hondt (VSNU), Prof. Dr. W. Derksen (Ruimtelijk Planbureau), P. Bartholomeus, RA (Ministerie van Financien) en Mr. Dr. P.Korver (secretaris).

Rapportage 2006

Het WODC is in het jaar 2006 gevisiteerd. Het rapport van de Commissie kwam voorjaar 2006 beschikbaar. Binnen het WODC zijn aansluitend over het rapport en de aanbevelingen (op afdelingsniveau, management en instituutsbreed) gesprekken gevoerd, die geleid hebben tot onze reactie op het rapport inzake de visitatie. Deze reactie is ook besproken met de Raad van Advies van het WODC (voorzitter: prof mr. Ybo Buruma, Radboud Universiteit) en met de Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie.

Zie het document: Visitatierapport WODC 2006.

Reactie WODC op Visitatierapport 2006 en Koersdocument 2005

Dit is de reactie van het WODC n.a.v. de analyse en de aanbevelingen van de Visitatiecommissie 2006 (onder leiding van prof. mr. dr. C.J.M. Schuijt). Alhoewel wij ons in een het merendeel van de constateringen en aanbevelingen herkennen, zal het WODC niet alle aanbevelingen uitvoeren. In de bijgevoegde reactie staat omschreven wat onze beweegredenen zijn om een enkele aanbeveling niet (of gedeeltelijk) over te nemen én hoe we de implementatie gaan vormgeven.

Ten behoeven van de visitatie 2006 heeft het WODC in 2005 een koersdocument (zie: bijlage) opgesteld met de titel: "Visiedocument inzake de koers van het WODC: wat is bereikt en hoe verder?" Hierin is nadere informatie te vinden over de koers die het WODC in de voorgaande jaren heeft uitgezet en in de (nabije) toekomst wil volgen. Deels is daarom in deze notitie teruggekeken op de afgelopen jaren, deels is een vooruitblik gegeven.

Zie de documenten: Visitatierapport WODC 2006 - Reactie WODC en Visiedocument inzake de koers van het WODC - Wat is bereikt en hoe verder?.