Visitatie en zelfevaluatie

In 2014 is het WODC, op verzoek van de Raad van Advies (RvA) en de directie van het WODC, gevisiteerd. Eerder, in 2006, werd het instituut gevisiteerd door de Commissie Schuyt. En daarvoor werden regelmatig kwaliteitsaudits uitgevoerd.

Midterm review januari 2016 - september 2020

In 2022 zal een evaluatie en visitatie plaatvinden door een externe commissie, voorafgegaan door een zelfevaluatie. Het WODC heeft in 2020 een midterm review uitgevoerd om in aanloop daarnaar alvast inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken. Vier rapporten zijn door twee beoordelaars bekeken en zeven rapporten door één beoordelaar. Hoewel de omvang van de review klein is, bieden de resultaten het WODC toch een interessant beeld. 

Zie het document: Midterm review kwaliteit WODC-rapporten: januari 2016 - september 2020.

Visitatiecommissie 2014

De visitatiecommissie (VC) die naar de periode 2006 – 2012 keek, stond onder leiding van mw prof. mr. dr. J.E.J Prins  – Universiteit van Tilburg. De commissie bestond verder uit prof. dr. A.J.A. Felling – Radboud Universiteit Nijmegen, prof. dr. M.G. Faure – Erasmus Universiteit Rotterdam & Universiteit Maastricht, prof. dr. P.H.M. van Hoesel, prof. dr. G. Vervaeke – Katholieke Universiteit Leuven en dr.J.M. Schulz.

Rapportage 2014

In 2014 heeft bij het WODC op verzoek van de RvA en de directie een visitatie plaatsgevonden, waarbij de visitatiecommissie (VC) naar de periode 2006 – 2012 keek. In het verslag rapporteert de VC over het functioneren van het WODC en gaat daarbij niet alleen in op de wetenschappelijke kwaliteit, maar ook op de benutting van het onderzoek, de productiviteit, de positionering en een aantal andere aspecten.

Eén van de conclusies uit het rapport is dat het WODC "een belangrijke baken is voor een ‘feiten gedreven’ justitieel- en veiligheidsbeleid. De VC geeft aan dat de "huidige positionering ook op termijn de meeste mogelijkheden biedt om beleid en onderzoek betekenisvol met elkaar te verbinden". Het oordeel van de VC is "kortom positief en met waardering over het kwalitatief goede werk en de gedegen werkwijze van het WODC".

Zie het document: Visitatierapport WODC 2014 - Het WODC als baken in feiten-gedreven Justitieel en Veiligheidsbeleid.

Zelfevaluatie WODC 2006-2012

Ten behoeve van de visitatie is een zelfevaluatie verricht over de periode 2006 tot en met 2012. De zelfevaluatie beschrijft de werkzaamheden en werkwijze van het hele instituut. Tevens is een "Strength, Weakness, Opportunities & Threats (SWOT) analyse uitgevoerd. Verder zijn in de bijlagen uitgebreide beschrijvingen opgenomen van de onderzoeksthema's en werkzaamheden van de afdelingen van het WODC.

Zie het document: Zelfevaluatie WODC 2006-2012 en de bijlagen.

Visitatiecommissie 2006

De visitatiecommissie stond in 2006 onder leiding van prof. mr. dr. C.J.M. Schuyt. Zij had als leden Prof. dr. J.Goethals (Universiteit Leuven), Prof. Dr. P. Ponsaers (Universiteit Gent), Mr. E.M. d’Hondt (VSNU), Prof. Dr. W. Derksen (Ruimtelijk Planbureau), P. Bartholomeus, RA (Ministerie van Financien) en Mr. Dr. P.Korver (secretaris).

Rapportage 2006

Het WODC is in het jaar 2006 gevisiteerd. Het rapport van de Commissie kwam voorjaar 2006 beschikbaar. Binnen het WODC zijn aansluitend over het rapport en de aanbevelingen (op afdelingsniveau, management en instituutsbreed) gesprekken gevoerd, die geleid hebben tot onze reactie op het rapport inzake de visitatie. Deze reactie is ook besproken met de Raad van Advies van het WODC (voorzitter: prof mr. Ybo Buruma, Radboud Universiteit) en met de Secretaris-Generaal van het ministerie van Justitie.

Zie het document: Visitatierapport WODC 2006.

Reactie WODC op Visitatierapport 2006 en Koersdocument 2005

Dit is de reactie van het WODC n.a.v. de analyse en de aanbevelingen van de Visitatiecommissie 2006 (onder leiding van prof. mr. dr. C.J.M. Schuijt). Alhoewel wij ons in een het merendeel van de constateringen en aanbevelingen herkennen, zal het WODC niet alle aanbevelingen uitvoeren. In de bijgevoegde reactie staat omschreven wat onze beweegredenen zijn om een enkele aanbeveling niet (of gedeeltelijk) over te nemen én hoe we de implementatie gaan vormgeven.

Ten behoeven van de visitatie 2006 heeft het WODC in 2005 een koersdocument (zie: bijlage) opgesteld met de titel: "Visiedocument inzake de koers van het WODC: wat is bereikt en hoe verder?" Hierin is nadere informatie te vinden over de koers die het WODC in de voorgaande jaren heeft uitgezet en in de (nabije) toekomst wil volgen. Deels is daarom in deze notitie teruggekeken op de afgelopen jaren, deels is een vooruitblik gegeven.

Zie de documenten: Visitatierapport WODC 2006 - Reactie WODC en Visiedocument inzake de koers van het WODC - Wat is bereikt en hoe verder?.