Over het WODC

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het WODC verricht zelf onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek of laat dit door externe partijen doen. Met feiten en kennis draagt het WODC zo bij aan het beleid van het ministerie.

Kerntaken

Het WODC is sinds september 2019 een zelfstandige dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid (zie bericht in Staatscourant van 19-09-2019).

De werkzaamheden van het WODC zijn in drie kerntaken onder te verdelen:

  • Wetenschappelijk onderzoek doen.
  • Wetenschappelijk onderzoek uitzetten bij externe partijen en dit begeleiden.
  • De resultaten van de onderzoeken vertalen naar bruikbare kennis die bijdraagt aan het beleid op het gebied van justitie en veiligheid.

Missie

Het WODC profileert zich als hét kennisinstituut op het werkterrein van het ministerie van Justitie en Veiligheid, door zowel zelf onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te doen als onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek door externen te laten uitvoeren. Het WODC draagt met haar onderzoek bij aan beleid dat door feiten en kennis wordt ondersteund. Door het ontsluiten van onderzoeksresultaten voor politici, professionals, burgers, media en wetenschappers levert het WODC een bijdrage aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving.

Visie

Het WODC creëert door middel van het (laten) doen van onderzoek een body of knowledge op het terrein van Justitie en Veiligheid. De kennis van het WODC is voor iedereen beschikbaar. In de praktijk zijn het vooral medewerkers van het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar uitvoeringsorganisaties die gebruik maken van de rapporten, maar ook politici, wetenschappers, journalisten en burgers kunnen gebruik maken van de informatie uit de onderzoeken. 

De toegang tot kwalitatief goede, maatschappelijk relevante kennis uit de rapporten van het WODC zorgt ervoor dat beleidsmakers betere beslissingen kunnen nemen, dat volksvertegenwoordigers en media het gevoerde beleid kunnen controleren, en dat burgers geïnformeerde keuzes maken bij het uitoefenen van hun democratische rechten en dat wetenschappers kunnen profiteren van de inzichten van het WODC. Zo draagt het WODC bij aan een sterke rechtsstaat.

Historie

Het WODC is begin jaren zeventig opgericht, en is voortgekomen uit het Studie- en Documentatiecentrum dat rond 1950 met haar werkzaamheden begon. In de jaren negentig werd de toenmalige Centrale Directie Wetenschappelijk Onderzoek geïntegreerd in het WODC. Deze organisatie hield zich onder meer bezig met het uitbesteden en begeleiden van onderzoek, en met het aanleggen van databestanden, statistiek en beleidsanalyses.