Samenwerkingsverbanden

Het WODC onderhoudt goede contacten met alle relevante onderzoeksinstellingen in Nederland, en alle belangrijke onderzoekers op het gebied van veiligheid en justitie. Het WODC neemt ook deel in commissies en werkgroepen. Drie belangrijke samenwerkingsverbanden waar het WODC deel van uitmaakt, zijn het NeuroLabNL, CIROC en SKC.

NeuroLabNL

NeuroLabNL is dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek. Vanuit universiteiten, hogescholen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties werken mensen samen aan onderzoek over hersenen, cognitie en gedrag. NeurolabNL is een van de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in 2017 acht NWA-routes de mogelijkheid gegeven om via een Startimpuls onderzoek op te zetten. De route NeuroLabNL ontving een startimpuls voor onderzoek naar de optimale condities voor jongeren om te leren.  Binnen NeuroLabNL is een consortium gevormd tussen universiteiten, hogescholen, TO2-instellingen en maatschappelijke organisaties om de kennis vanuit de cognitieve neurowetenschappen in de praktijk toe te passen.

Vanuit het WODC is dr. Katy de Kogel als senior onderzoeker betrokken bij de route NeuroLabNL. Samen met prof.dr. Eveline Crone, hoogleraar Universiteit Leiden, coördineert ze het onderzoeksprogramma naar ‘Optimale condities voor leren en veiligheid van jongeren’. Dit programma loopt van 2018 t/m 2020 en omvat vier onderzoekslijnen.

Het eerste project gaat over de hersen- en gedragsontwikkeling van jongeren met problematisch antisociaal gedrag. Het tweede project gaat over fysiologische wearables met als toepassing jongeren met antisociaal gedrag.

CIROC

CIROC is in 2001 opgericht en staat voor Centre for Information and Research on Organised Crime. Het is een internationaal criminologisch kenniscentrum en richt zich specifiek op de georganiseerde misdaad en de bestrijding ervan. Initiatiefnemers voor de oprichting van dit instituut zijn het WODC en de secties criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Buitenlandse deskundigen uit de wetenschap, journalistiek, opsporing en vervolging kunnen door de activiteiten van CIROC van belangrijke ontwikkelingen op de hoogte blijven. CIROC ontsluit wetenschappelijke en politiële analyses en literatuur. Zo komt informatie over de georganiseerde misdaad en de bestrijding ervan in bijvoorbeeld Rusland, Colombia, Albanië en Italië beschikbaar voor Nederlandse doelgroepen. Nederland neemt zelf ook een belangrijke positie in binnen de internationale wereld van de georganiseerde misdaad. 

CIROC heeft een nieuwsbrief en organiseert regelmatig seminars (vier of vijf keer per jaar), voor zowel wetenschappers als de professionals van opsporing en vervolging.

SKC

Het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC) werkt aan het doorgronden van de zogeheten ondermijning, waarbij georganiseerde criminaliteit de samenleving en haar legale economische structuren probeert te misbruiken voor illegale activiteiten. Het SKC zoekt naar trends, patronen en dreigingen binnen de georganiseerde criminaliteit. De scope is hierbij zowel binnen als buiten Nederland.

Het doel van het SKC is het in kaart brengen van en het rapporteren over de hele criminele infrastructuur. Denk daarbij de netwerken van criminele organisaties, financiële stromen en communicatielijnen. Maar ook meer praktische en concrete informatie, zoals bijvoorbeeld het aantal kilo’s cocaïne of de hoeveelheid wapens die verhandeld wordt.

Die totale informatie wordt geduid en beschikbaar gemaakt voor het werkveld van betrokken organisaties (lokaal, nationaal en internationaal) die ondermijnende criminaliteit aanpakken. Dit als voorzet voor een gezamenlijke aanpak. Zo wordt kennis, expertise en informatie van opsporingsorganisaties en vooraanstaande private partners gecombineerd tot één integraal, objectief en gezaghebbend ondermijningsbeeld.