Evaluatieonderzoek naar Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) afgerond

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is in 2004 opgericht door publieke en private partijen. Belangrijkste doelstelling van het CVV is de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Dit doet het CVV door de ontwikkeling en het beschikbaar stellen van kennis en instrumenten op het gebied van criminaliteits¬preventie en veiligheid. Voor zijn werkzaamheden ontvangt het CCV een subsidie van het ministerie van JenV. Wettelijk is voorgeschreven dat subsidies periodiek worden geëvalueerd. Significant APE heeft in opdracht van het WODC dit evaluatieonderzoek uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de bijdrage van het CCV aan de maatschappelijke effectiviteit niet eenduidig en nauwkeurig is vast te stellen. Het CCV ontplooit erg veel en uiteenlopende activiteiten en producten, die elk op een indirecte wijze bij burgers, bedrijven en instellingen moeten leiden tot een verandering in de veiligheidsbeleving en tot preventie en repressie van onveiligheid. Uit het onderzoek komt het beeld naar voren dat de producten en diensten van het CCV bijdragen aan de kennis en het handelingsperspectief van veiligheidspartners. Ook komt naar voren dat er in de beleving van afnemers van CCV-producten sprake is van een positieve bijdrage van het CCV aan de maatschappelijke veiligheid.

Het CCV heeft in de evaluatieperiode zijn doelstellingen moeten zien te bereiken met aanzienlijk minder financiële middelen. Vanuit het ministerie van JenV wordt naar voren gebracht dat een publiek-private samenwerking ook zichtbaar moet zijn in de financiering door private partijen. In de visie van JenV zal daarnaast de bijdrage van de overheid in toenemende mate op projectbasis plaatsvinden, waardoor in een flexibele programmering kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Van de kant van het CCV wordt de behoefte benadrukt aan een substantiële vaste subsidie, die in de ogen van het CCV mede noodzakelijk is omdat de inspanningen voor een grotere financiële bijdrage van private partijen vruchteloos zijn gebleken.

Het CCV heeft op diverse wijzen opvolging gegeven aan de aanbevelingen uit de vorige evaluatie. Ondanks de budgettaire beperkingen is het CCV er in de evaluatieperiode in geslaagd meer klantgericht te gaan werken en stappen te zetten in de richting van een meer vraaggerichte aanpak. Daarbij is het ook mogelijk gebleken nieuwe onderwerpen zoals cybercriminaliteit en ondermijning aan te pakken en daarmee mee te bewegen met de prioriteitenverschuivingen binnen JenV.

Lees het volledige rapport Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).