Totstandkoming prognose migratieketen onderzocht

De Meerjaren Productie Prognose (MPP) is een halfjaarlijkse prognose van het aantal instromende migranten. Onder meer de Immigratie- en naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan Asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek en de Koninklijke Marechaussee gebruiken de MPP om de financiën daarop af te stemmen. De MPP wordt ook opgesteld door deze ketenpartners. Daardoor kunnen vragen rijzen over de onafhankelijkheid en de mogelijkheid van oneigenlijke beïnvloeding. Regioplan geeft in opdracht van het WODC inzicht in de voor- en nadelen die betrokkenen zien van de uitvoering van de MPP binnen de migratieketen of door een onderzoeksinstelling daarbuiten.

Als sterke punten van uitvoering van de MPP binnen de migratieketen noemen betrokkenen de snelle beschikbaarheid van actuele data, de detailkennis bij de ketenpartners die nodig kan zijn voor een juiste interpretatie van gegevens, actuele en uitgebreide kennis over beleid en internationale ontwikkelingen (onder andere via een ruim internationaal netwerk van contacten) en de mogelijkheid om tijdig afwijkingen van de ramingen te signaleren. Binnen de keten is er draagvlak voor de huidige werkwijze: ketenpartners spreken dezelfde taal, weten elkaar goed te vinden, weten dat praktijkkennis aanwezig is en hebben ruim gelegenheid om input te leveren en te bespreken. De goede toegang tot registratiesystemen, een grote bekendheid met de geregistreerde gegevens en het relatieve gemak waarmee gevoelige of vertrouwelijke informatie gedeeld kan worden, bevorderen in de ogen van de betrokkenen een doelmatige uitvoering.

Schijn van oneigenlijke beïnvloeding

Binnen de migratieketen wordt de huidige werkwijze bij het opstellen van de MPP door de ketenpartners in de MPP-werkgroep op aspecten als kwaliteit, draagvlak en efficiëntie als voldoende tot goed gekwalificeerd. Tegelijk erkennen ketenpartners dat er een schijn van oneigenlijke beïnvloeding kan zijn. In de interviews met de ketenpartners is de verzameling en verwerking van de productiegegevens als het meest kwetsbare onderdeel aangemerkt. De respondenten achten het mogelijk dat dit proces door politiek wensdenken wordt gekleurd en de betrouwbaarheid is voor de andere ketenpartners moeilijk te beoordelen. 

Extern uitvoeren

De respondenten achten uitvoering van de MPP door een onafhankelijke kennisinstelling minder kwetsbaar voor een schijn van oneigenlijke beïnvloeding. Op het gebied van kwaliteit, draagvlak en efficiëntie is er een gemengd beeld van verwachte voor- en nadelen van uitvoering van de MPP binnen of buiten de migratieketen. De opvattingen en de verwachtingen van de respondenten wijzen niet duidelijk naar een voor- of nadeel voor uitvoering binnen de keten of door een onafhankelijke kennisinstelling.

Uitvoering moet goed georganiseerd zijn

Een beeld dat uit de interviews naar voren komt, is dat onafhankelijkheid en het voorkomen van een schijn van oneigenlijke beïnvloeding niet zozeer samenhangen met de interne of externe instellingen die de prognose uitvoeren, maar met de manier waarop de uitvoering is georganiseerd en de waarborgen die worden ingebouwd om de kwaliteit en de integriteit te handhaven. Daarbij gaat het vooral om transparantie, betrokkenheid van partijen met tegengestelde inzichten of belangen (om eenzijdige bias tegen te gaan) en betrokkenheid van externe experts en belanghebbenden.