Beleid belangrijke factor in goede integratie Syrische statushouders

Gericht overheidsbeleid voor statushouders zoals het opvang-, inburgerings- en spreidingsbeleid is belangrijk voor een succesvolle integratie van Syrische statushouders. Zo dragen een korte en actieve opvangperiode, het afronden van de inburgering en spreiding naar een woongemeente met een lage werkloosheid bij aan het hebben van betaald werk. Een actieve en korte opvangperiode is bovendien goed voor een betere Nederlandse taalbeheersing. Gunstige ervaringen met het beleid vergroten het vertrouwen in instituties en de identificatie met Nederland. Dit concluderen het SCP, WODC, RIVM en CBS in de publicatie ‘Met beleid van start’.

Deze publicatie heeft als doel om factoren vast te stellen die van invloed zijn op de positie en leefsituatie van recente Syrische statushouders. Hierbij wordt ook gekeken naar de rol van beleid: Wat werkt of juist niet voor een goede start? In het WODC-deel van het onderzoek is onderzocht welk effect het asiel- en integratiebeleid heeft op de verbondenheid die migranten voelen met Nederland en op hun vertrouwen in instituties.

Positieve ervaringen vergroten vertrouwen en identificatie

Statushouders die de asiel- en gezinsherenigingsprocedures als rechtvaardig ervaren en die tevreden zijn over hun behandeling door overheidsinstanties in zowel de allereerste fase in Nederland (de azc-periode) als in de fase daarna (de inburgeringsfase) identificeren zich later sterker als Nederlander en hebben later meer vertrouwen in Nederlandse instituties. Ook positieve ervaringen in het asielzoekerscentrum, goede taalcursussen en een goede maatschappelijke begeleiding dragen bij aan een sterkere identificatie met Nederland en aan institutioneel vertrouwen. Vroege ervaringen werken niet alleen door op vertrouwen in de instituties waar de ervaringen mee zijn opgedaan, zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, maar ook in bredere zin, op instituties zoals de regering, de media en de rechterlijke macht. Een hoge mate van institutioneel vertrouwen en sterkere identificatie zijn van belang voor de integratie en het welzijn van individuele statushouders, maar ook voor de maatschappij als geheel.

Over het onderzoek

Dit rapport maakt onderdeel uit van een studie over tien jaar naar de positie en leefsituatie van statushouders die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen. De studie heeft als doel te onderzoeken welke factoren relevant zijn voor de leefsituatie en integratie van statushouders. Wat aandachtspunten voor het beleid en handelingsperspectieven zijn. De studie is een samenwerking tussen onderzoekers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De komende maanden wordt gewerkt aan een Policy Brief waarin de onderzoekers terugblikken op de eerste vijf jaar onderzoek en beleid en ze aanbevelingen doen voor het beleid.

Lees het nieuwsbericht van het SCP.