Hoe monitor je agressie en geweld tegen verschillende beroepsgroepen?

Voor toekomstig beleid is het van belang om helderheid te krijgen over de aard en omvang van agressie en geweld tegen verschillende beroepsgroepen, de aard van ongewenst gedrag en de context waarin dit plaatsvindt. In dit onderzoek is gezocht naar betrouwbare, valide en in de praktijk bruikbare en duurzaam te meten indicatoren die een beter inzicht verschaffen in aard, omvang en trends van agressie en geweld. Het doel is te komen tot een monitoring- en registratiesystematiek die zoveel mogelijk gebruik maakt van bestaande bronnen en die waar nodig wordt aangevuld met nieuwe.

Een groep onderzoekers heeft in opdracht van het WODC literatuur bestudeerd, een inventarisatie gemaakt van bestaande monitoringsystemen en deskundigen bevraagd over ervaringen met registratiesystemen in de praktijk, mogelijke verbeterpunten en wensen. De focus qua beroepsgroepen lag bij de politie, boa’s en de brandweer.

Beeld: ©WODC

Drie bronnen

Aangezien in de praktijk een grote diversiteit is in hoe en welke incidenten worden beschreven, stellen de onderzoekers een set vragen voor die een vast onderdeel van de registratie- en monitoringsystematiek kan zijn om zo tot meer harmonisatie te komen. Om te kunnen schatten hoe vaak agressie en geweld voorkomt, is echter ook een survey onder werknemers nodig. En tenslotte zijn ook rapportages op organisatie- of brancheniveau nodig over o.a. aantallen incidenten en de groei of afname daarvan. Gezamenlijk vormen de drie boevengenoemde bronnen de input voor een modulair op te zetten systematiek.