Gunning en contract

De directeur van het WODC beslist, op voordracht van EWB, aan welke onderzoeksinstelling het onderzoek wordt gegund. Na de gunning sluit het WODC een contract met de desbetreffende instelling. Daarmee wordt het WODC de opdrachtgever van het onderzoek en de instelling opdrachtnemer.

Gunning

Gunning gebeurt meestal binnen twee weken na indiening van de offerte. De projectbegeleider van EWB geeft mondeling en/of schriftelijk een (uitvoerige) inhoudelijke toelichting op de beslissing.

Tegen de beslissing staat geen beroep open

Er is geen sprake van een subsidieverlening (bestuursrecht), maar van de voorbereiding van het sluiten van een overeenkomst (privaatrecht) voor het uitvoeren van contractonderzoek. De inhoud van niet-gecontracteerde offertes en de namen van de afgewezen offranten blijven vertrouwelijk.

Contract en voorwaarden

Bij het standaard EWB-contract gelden de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2018).

Auteursrechten

De auteursrechten van uitgevoerde onderzoeken, opgestelde rapporten en andere producten liggen bij de auteurs ervan. Het WODC krijgt daarbij toestemming om het onderzoeksrapport te reproduceren, te publiceren of in andere vorm beschikbaar te stellen aan het publiek. Het WODC krijgt ook een volmacht om de rechten van de auteurs, in en buiten rechte te handhaven.

WODC wordt eigenaar materiaal

Het WODC wordt, tenzij anders bepaald, na afloop van het onderzoek eigenaar van al het tijdens het onderzoek verzamelde en ontwikkelde materiaal, waaronder ingevulde vragenlijsten, observatieprotocollen en dergelijke. Dit is van belang voor eventueel toekomstig wetenschappelijk (vervolg)onderzoek. En omdat het WODC wil kunnen optreden tegen eventueel misbruik van onderzoeksgegevens en materialen door derden.

Bewaarplicht opdrachtnemer

De onderzoeksinstelling bewaart als opdrachtnemer om niet het onderzoeksmateriaal voor het WODC. De bewaarplicht is twintig jaar vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.