Ondernemer en de weg naar het recht

Het WODC heeft in een grootschalig onderzoek onder kleine MKB-bedrijven onderzocht welke conflicten zich bij deze bedrijven voordoen, hoe ondernemers hiermee omgaan en hoe ze aankijken tegen het halen van hun recht. Ook is nagegaan welke dienstverleners zijn ingeschakeld en hoe tevreden ondernemers hierover zijn. 

De overheid wil graag een goed en toegankelijk rechtssysteem voor bedrijven. Ondernemers in staat stellen om voor hun rechten op te komen, contracten op te stellen en schulden te innen is cruciaal voor ondernemerschap, investering, innovatie en eerlijke concurrentie. In het kader hiervan is inzicht gewenst in conflicten die zich bij ondernemers voordoen en hoe hiermee wordt omgaan. Het onderzoek van het WODC voorziet in deze informatie.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het risico op een potentieel-juridisch conflict fors is. In slechts één jaar tijd heeft ongeveer een derde van de ondernemers een conflict of zelfs meerdere conflicten gehad. Dit risico laat zich in geringe mate voorspellen door verschillende kenmerken van het bedrijf. Het krijgen van een conflict lijkt daarmee vooral een kwestie van tijd te zijn. Meestal zijn de conflicten niet zo ernstig. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat een substantieel deel van de bedrijven met een conflict geen actie onderneemt of geen hulp van derden nodig acht.

Dit neemt niet weg dat een substantieel deel van de bedrijven wel professionele hulp nodig vindt: 62% schakelt een juridische-hulpverlener in (accountant, advocaat, incassobureau, rechtsbijstandsverzekeraar, etc.) en 12% krijgt te maken met een juridische procedure bij de rechter. De rechtshulp wordt over het algemeen positief gewaardeerd. Het minst tevreden zijn ondernemers over kostenaspecten, zoals de hoogte van de factuur of de onduidelijkheid vooraf over de kosten. Bedrijven die uiteindelijk in een (buiten)gerechtelijke procedure belanden, zijn gemiddeld genomen noch tevreden, noch ontevreden over het verloop van die procedure.

Al met al ontstaat het beeld van bedrijven die over de tijd heen een substantieel risico op een conflict lopen, vaak behoefte hebben aan rechtshulp, en met regelmaat te maken krijgen met een beslissende instantie. Dit maakt het opmerkelijk dat veel bedrijven geen mening hebben over het halen van hun recht. Hebben ze dat wel, dan vinden ze het vaak niet makkelijk om hun recht te halen. Vooral investeringen in kosten en tijd worden als negatief ervaren. Tegelijkertijd komt naar voren dat in het geval van een ernstig conflict, ondernemers het meestal wel de moeite waard vinden om juridische stappen te ondernemen.

Voor het onderzoek is een steekproef is getrokken uit het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Aan de enquête hebben 1.697 bedrijven tot tien werkzame personen meegedaan, een respons van 41%.

Links