Recidive onder daders van huiselijk geweld licht gedaald

Uit de nieuwste recidivemeting onder daders van huiselijk geweld blijkt dat het aantal veroordeelde daders van huiselijk geweld in 2017 opnieuw is gedaald, tot het laagste aantal sinds 2008. Ook blijkt dat de algemene recidive onder deze daders licht is gedaald in de periode van 2008 tot en met 2017. De huiselijk-geweldsrecidive (waarbij de dader opnieuw huiselijk geweld pleegt) is ongeveer gelijk gebleven in dezelfde periode. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC.

Het aantal veroordeelde daders van huiselijk geweld fluctueerde tussen 2008 en 2014, maar is sindsdien afgenomen van 8.248 veroordeelden in 2014 tot 6.330 veroordeelden in 2017 – het laagste aantal sinds 2008. Het percentage veroordeelde daders van huiselijk geweld dat binnen twee jaar opnieuw veroordeeld is voor enig delict is eveneens afgenomen, van 34 procent in 2008 tot 29 procent in 2017. Het percentage veroordeelde daders van huiselijk geweld dat binnen twee jaar opnieuw is veroordeeld voor een huiselijk-gewelddelict is ongeveer gelijk gebleven in dezelfde periode: 10 procent in 2008 en 8 procent in 2017.

Achtergrond- en zaakkenmerken van huiselijk-gewelddaders

De achtergrondkenmerken van veroordeelde daders van huiselijk geweld zijn betrekkelijk stabiel in de periode van 2008 tot en met 2017. Het zijn veelal mannen die al eerder met justitie in aanraking zijn gekomen en waarbij het huiselijk geweld in de meeste gevallen bestaat uit fysiek geweld, met name eenvoudige mishandeling. Naast het huiselijk geweld maken zij zich ook vaak schuldig aan geweldsdelicten buiten de huiselijke kring. De helft van het huiselijk geweld betreft partnermishandeling, gevolgd door overig huiselijk geweld (37 procent), oudermishandeling (8 procent) en kindermishandeling (6 procent). Ongeveer 1 op de 3 huiselijk-geweldstrafzaken in 2017 is afgedaan met een werkstraf en voor ongeveer hetzelfde aandeel volgde een beleidssepot. In dit laatste geval ziet het Openbaar Ministerie, ondanks voldoende bewijs, af van vervolging op grond van het algemeen belang. Het aandeel beleidssepots is in de onderzoeksperiode flink toegenomen van 23 procent in 2008-2010 tot 37 procent in 2012-2014.

Laatste in de reeks van recidivemetingen huiselijk-gewelddaders

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem dat de overheid middels verschillende beleidsprogramma’s probeert aan te pakken. Om de aard en omvang van huiselijk geweld in kaart te brengen heeft het WODC een meerjarig onderzoeksprogramma opgezet naar de achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld. De huidige studie is de derde en laatste in de reeks van tweejaarlijkse recidivemetingen onder alle veroordeelde daders van huiselijk geweld in Nederland. Over de gehele periode bezien kan worden geconcludeerd dat in de algemene recidive een fluctuerende maar licht dalende trend waarneembaar is, en de huiselijk-geweldsrecidive ongeveer gelijk is gebleven. Of deze ontwikkelingen toe te schrijven zijn aan het huiselijk-geweldbeleid kan op basis van de beschrijvende recidivemetingen niet worden vastgesteld. Om meer zicht te krijgen op de invloed van dit beleid is volgens de onderzoekers dan ook meer onderzoek nodig naar de effectiviteit van verschillende aanpakken en interventies bij huiselijk-gewelddaders in termen van recidive.

De achterliggende recidivecijfers zijn ook te raadplegen via REPRIS, een webapplicatie van het WODC waarin recidivecijfers van verschillende dadergroepen op te vragen zijn.