Meting kansspelbeleid vormt basis evaluatie wet Koa

Wat doen huidige aanbieders van (online) kansspelen om consumenten te beschermen en kansspelverslaving en fraude te voorkomen? Uit de vandaag gepubliceerde meting blijkt dat nogal te verschillen per kansspel en vergunninghouder. Onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval heeft de meting uitgevoerd, in opdracht van het WODC. De meting vormt de basis voor de evaluatie van de Wet Kansspelen op afstand (Koa) in 2024.

Met de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand (Koa) in 2021 zijn ook online kansspelen gereguleerd. De doelen van de Wet Koa zijn niet veranderd: kansspelverslaving voorkomen, fraude, witwassen en overige criminaliteit tegengaan en consumenten beschermen. De wet stelt wel strengere regels en voorwaarden aan kansspelen. Om in 2024 de gevolgen van de openstelling van de onlinemarkt voor het kansspelbeleid te evalueren, is de huidige deelname aan kansspelen en de stand van de beleidsdoelen in kaart gebracht.

Meeste spelers gokken legaal

Uit de gehouden enquête blijkt dat 64% van de respondenten in het afgelopen jaar aan een kansspel heeft deelgenomen. Het merendeel neemt deel aan legale kansspelen, vooral aan loterijen. Ook is onderzocht of spelers risico lopen op kansspelverslaving. Daaruit komt naar voren dat de meeste spelers (tussen de 8,4 en 8,9 miljoen) geen tot een laag risico lopen op verslaving. Daarnaast zijn er tussen 294.000 en 431.500 spelers met een matig risico, en tussen 162.400 en 268.900 spelers met een hoog risico.

Wisselend beeld preventiemaatregelen

De maatregelen die vergunninghouders nemen om de doelen van de wet te realiseren verschillen per kansspelsector en per vergunninghouder. Zo heeft Holland Casino een preventiebeleid om kansspelverslaving te voorkomen en heeft het fraude- en witwasbeleid aangescherpt. Daarentegen geeft slechts de helft tot twee derde van de exploitanten van speelautomaten aan dat ze maatregelen nemen om kansspelverslaving tegen te gaan.

Voor consumentenbescherming zetten Holland Casino en de vergunninghouders loterijen verschillende maatregelen in. Het gaat onder andere om spelers informeren over het spel en de wijze van uitbetaling en kwetsbare groepen beschermen, zoals minderjarigen. Het percentage exploitanten van speelautomaten dat zulke maatregelen neemt varieert per maatregel. Zo informeert iets minder dan een kwart spelers over het beleid ter bescherming van persoonsgegevens. Iets meer dan driekwart vermeldt dat minderjarigen niet op speelautomaten mogen spelen.

Helft van jongeren ziet gokreclame

Volgens de Wet Koa mag reclame voor gokken niet zijn gericht op kwetsbare groepen zoals jongeren tot 24 jaar. Uit het onderzoek -dat plaatsvond vóór de opening van de online kansspelmarkt per 1 oktober 2021- blijkt dat 53% van alle respondenten reclame heeft gezien voor (het spelen van) kansspelen. Van de jongeren tot 24 jaar geeft ruim de helft (51%) aan zulke reclame te hebben gezien. Zij geven ook vaker aan dat reclame invloed heeft op hun speelgedrag dan respondenten van 24 jaar en ouder.

Aanvullend onderzoek

De onderzoekers bevelen aanvullend onderzoek aan om meer zicht te krijgen op hoe aanbieders van legale kansspelen invulling geven aan de maatregelen die moeten bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Met onder andere kwalitatief aanvullend onderzoek onder hoog risicospelers en kansspelverslaafden en de inzet van mystery guests kan dat beter worden getoetst en gevalideerd.