Evaluatie van wetgeving en beleid

Wets- en beleidsevaluaties worden op aanvraag van een ministerie uitgevoerd. In de evaluatie van wetgeving wordt bijvoorbeeld gekeken of de gestelde doelen van een wet worden behaald. Bij beleidsevaluaties wordt gekeken naar de effectiviteit en efficiency van het gevoerde beleid. Het WODC is bij veel wetsevaluaties op het gebied van justitie en veiligheid betrokken.

Evaluatie Adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht is in 2014 in werking getreden en verruimt voor jeugdigen van 16 tot 23 jaar de mogelijkheden om rekening te houden met de ontwikkelingsfase van een jeugdige verdachte.

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (DG Straffen en Beschermen) heeft het WODC het onderzoeksprogramma Monitoren en Evalueren Adolescentenstrafrecht opgesteld. Dit programma wordt uitgevoerd in de periode van 2014-2021 en bevat diverse deelprojecten.
Lees meer over het onderzoeksprogramma Monitoren en Evalueren Adolescentenstrafrecht 

Evaluatie Wet Forensische zorg

Veroordeelden met een verstandelijke beperking of psychische problematiek hebben specifieke zorg en begeleiding nodig in of naast het strafrechtelijke kader. In 2019 is de Wet forensische zorg (Wfz) in werking getreden. Een belangrijk doel van deze wet is om de patiënt op de juiste plek te krijgen, met de juiste zorg, ook tijdens en na afloop van een strafrechtelijk kader, zodat ze veilig kunnen terugkeren in de samenleving. Het WODC gaat de komende jaren evaluatieonderzoek doen naar de Wfz.
Lees meer over het evaluatieonderzoek Wfz

Evaluatie Wet Langdurig Toezicht

De Wet Langdurig Toezicht (Wlt) is sinds 2018 volledig in werking getreden. Het doel van de wet is om effectiever toezicht te houden op daders van zedendelicten en zware geweldsmisdrijven. Het gaat om ex-gedetineerden en om tbs’ers, die een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis hebben en een strafbaar feit hebben gepleegd waar een straf van vier jaar of meer op staat. De Wlt zal, zoals gebruikelijk voor nieuwe wetten, na vijf jaar worden geëvalueerd. De Tweede Kamer heeft gevraagd om ook een tussentijdse monitoring te verrichten en haar daarover te informeren.
Lees meer over de evaluatie Wlt

Lopend onderzoek