Evaluatie Wet Forensische Zorg

Veroordeelden met een verstandelijke beperking of psychische problematiek hebben specifieke zorg en begeleiding nodig in of naast het strafrechtelijke kader. In 2019 en 2020 is de Wet forensische zorg (Wfz) in werking getreden. Een belangrijk doel van deze wet is om de patiënt op de juiste plek te krijgen, met de juiste forensische zorg, zodat deze veilig kan terugkeren in de samenleving. Ook beoogt de Wfz om de aansluiting tussen forensische en reguliere geestelijke gezondheidszorg te verbeteren, zodat patiënten gemakkelijker kunnen doorstromen. Het WODC voert van 2021 tot 2026 het Onderzoeksprogramma Evaluatie Wet forenische zorg uit. Dit programma omvat verschillende deelprojecten.

Evaluatie Wet forensische zorg

In het evaluatieonderzoek kijkt het WODC of de Wfz bijdraagt aan de gestelde doelen. Het onderzoek wordt in deelprojecten  uitgevoerd, over een periode van vijf jaar. Om de ervaringen met de Wfz in de praktijk in kaart te brengen neemt het WODC onder meer interviews af met professionals uit de rechtspraktijk en de forensische en reguliere zorg, wordt onderzoek gedaan naar rechterlijke uitspraken en worden dossiers van forensische patiënten bestudeerd. Ook worden gegevens betrokken uit verschillende registratiesystemen, om bijvoorbeeld trajecten van forensische patiënten en recidivegegevens in kaart te brengen.

Samenhang met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang

De Wfz hangt samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd), die ook recent in werking zijn getreden. Deze worden geëvalueerd door het Amsterdam Universitair Medisch Centrum in samenwerking met het Trimbos-instituut. Om de evaluaties van de drie wetten goed op elkaar aan te laten sluiten organiseerden het WODC en Zon-MW in het najaar van 2020 een digitale expertbijeenkomst met de onderzoekers, de betrokken ministeries en organisaties die in de praktijk met de wet te maken hebben, zoals het Openbaar Ministerie, de Rechterlijke Macht, de Nederlandse GGz, en anderen. Hierbij kwam onder meer aan de orde welke accenten gelegd zouden moeten worden in de evaluatieonderzoeken.

Onderzoeksteam