Evaluatie Wet Forensische Zorg

Veroordeelden met een verstandelijke beperking of psychische problematiek hebben specifieke zorg en begeleiding nodig in of naast het strafrechtelijke kader. In 2019 en 2020 is de Wet forensische zorg (Wfz) in werking getreden. Een belangrijk doel van deze wet is om de patiënt op de juiste plek te krijgen, met de juiste zorg, ook tijdens en na afloop van een strafrechtelijk kader, zodat ze veilig kunnen terugkeren in de samenleving. Het WODC voert van 2021 tot 2026 het Onderzoeksprogramma Evaluatie Wet forenische zorg uit. Dit programma omvat verschillende deelprojecten.

Evaluatie Wet forensische zorg

Veroordeelden met een verstandelijke beperking of psychische problematiek hebben specifieke zorg en begeleiding nodig in of naast het strafrechtelijke kader. In 2019 en 2020 is de Wet forensische zorg (Wfz) in werking getreden. Een belangrijk doel van deze wet is om de patiënt op de juiste plek te krijgen, met de juiste zorg, ook tijdens en na afloop van een strafrechtelijk kader, zodat ze veilig kunnen terugkeren in de samenleving. Het WODC gaat de komende jaren evaluatieonderzoek doen naar de Wfz.

In het evaluatieonderzoek kijkt het WODC of de Wfz bijdraagt aan de gestelde doelen. Het onderzoek zal in deelprojecten worden uitgevoerd, over een periode van vijf jaar. Om de ervaringen met de Wfz in de praktijk in kaart te brengen zal het WODC onder meer interviews afnemen met professionals uit de rechtspraktijk en de forensische en reguliere zorg, onderzoek doen naar rechterlijke uitspraken en dossiers van forensische patiënten bestuderen. Ook zullen gegevens worden bestudeerd uit verschillende registratiesystemen, bijvoorbeeld over trajecten van forensische patiënten en recidivegegevens.

Samenhang met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang

De Wfz hangt samen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, die ook recent in werking zijn getreden. Deze worden geëvalueerd door het Amsterdam Universitair Medisch Centrum in samenwerking met het Trimbos-instituut. Om de evaluaties van de drie wetten goed op elkaar aan te laten sluiten organiseerden het WODC en Zon-MW in het najaar van 2020 een digitale expertbijeenkomst met de onderzoekers, de betrokken ministeries en organisaties die in de praktijk met de wet te maken hebben, zoals het Openbaar Ministerie, de Rechterlijke Macht, GGz-Nederland, en anderen. Hierbij kwam onder meer aan de orde welke accenten gelegd zouden moeten worden in de evaluatieonderzoeken.

Onderzoeksteam