Genderneutrale formulering van wetgeving

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3416
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Samenvatting

De minister voor Rechtsbescherming heeft aan de Tweede Kamer toegezegd om aan het WODC te vragen onderzoek te doen naar de vraag of en op welke manier bepalingen in de grote wetboeken die onder het ministerie van Justitie en Veiligheid vallen meer genderneutraal geformuleerd kunnen worden (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2022-2023, 30420, nr. 373, p. 4). In dit onderzoek wordt invulling gegeven aan deze toezegging door in kaart te brengen welke genderspecifieke formuleringen voor komen in de grote wetboeken van het ministerie van Justitie en veiligheid, welke alternatieve formuleringen daarvoor mogelijk zijn en in hoeverre er juridische consequenties verbonden zijn aan deze alternatieven.