Nulmeting en voorbereiding evaluatie invoering wetsvoorstel seksuele misdrijven

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3412
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) DSP-groep

Samenvatting

Het onderzoek is aangevraagd door de Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC). De inwerkingtreding van het wetsvoorstel seksuele misdrijven is voorzien in 2024. Dit onderzoek staat in dienst van de evaluatieverplichting van deze wet over 5 jaar.
De opvattingen over seksuele grensoverschrijding en de grenzen over welk gedrag strafwaardig is, zijn de afgelopen jaren binnen onze samenleving strikter geworden. Ook is er is meer maatschappelijke aandacht voor en bewustzijn van het leed dat slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt aangedaan. Het wetsvoorstel speelt op deze veranderingen in. Het is de bedoeling dat door de nieuwe wetgeving de strafrechtelijke bescherming tegen verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag verbeterd.
Het doel van het onderzoek is te komen tot een plan van aanpak t.b.v. de monitoring van de effecten van deze wetgeving. Daarbij horen in elk geval de ontwikkeling van een evaluatiekader en bijbehorende objectieve en meetbare indicatoren. Daarnaast wordt een ‘nulmeting’ uitgevoerd.