Meeste slachtoffers positief over ontvangen ondersteuning in de justitiële keten

De meeste slachtoffers zijn positief over de kwaliteit van de slachtofferondersteuning in de justitiële keten. Dat neemt niet weg dat er ook een groep slachtoffers is die een negatieve ervaring heeft met de slachtofferondersteuning. De achtergrond van deze ontevredenheid ligt voor een deel in de procesuitkomst (arrestatie, vervolging, veroordeling, et cetera). Maar er is bij alle instanties ook ruimte voor verbetering van de kerntaken. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor die I&O Research en Universiteit Twente uitvoerden in opdracht van het WODC.

De Slachtoffermonitor vond in 2022 voor de derde keer plaats. In dit onderzoek zijn de ervaringen geïnventariseerd van slachtoffers, naasten of nabestaanden met de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de rechtspraak, Slachtofferhulp Nederland (SHN), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

58% - 87% slachtoffers (zeer) positief over ondersteuning

Slachtoffers zijn in meerderheid tevreden over de wijze waarop keteninstanties hen hebben bijgestaan in de nasleep van een misdrijf. Het aandeel slachtoffers dat positief tot zeer positief is, varieert tussen 58% en 87%. Voor alle keteninstanties geldt dat een groter deel van de slachtoffers positief is over de slachtofferondersteuning dan negatief. In algemene zin zijn slachtoffers het meest te spreken over de bejegening door een justitiële keteninstantie, gevolgd door informatie(voorziening). Deze ervaringen komen grotendeels overeen met de ervaringen in de eerdere slachtoffermonitors.

Ervaringen politie, OM en Slachtofferhulp hangen samen met type delict

De ervaringen met politie, OM en Slachtofferhulp hangen deels samen met het type delict dat slachtoffers hebben meegemaakt. Zo zijn slachtoffers van misdrijven tegen de openbare orde en vernieling minder tevreden over de politie dan slachtoffers van vermogensdelicten of geweldsmisdrijven. Verder zijn slachtoffers van geweldsmisdrijven positiever over het OM en Slachtofferhulp dan slachtoffers die een ander type delict hebben meegemaakt. En binnen de geweldsmisdrijven zijn slachtoffers van zedenmisdrijven positiever over de politie en het OM dan slachtoffers van andere geweldsmisdrijven. Bij de rechtspraak, het Schadefonds en het CJIB zijn er geen significante verschillen gevonden die samenhangen met het type delict.

Ruimte voor verbetering bij kerntaken

Een minderheid van de slachtoffers is negatief tot zeer negatief over de slachtofferondersteuning. Dit varieert van 6% tot 25% per keteninstantie. Ontevredenheid hangt voor een deel samen met de procesuitkomst. Bijvoorbeeld of de politie een dader heeft gearresteerd, de rechter een strafmaatregel heeft opgelegd of dat het Schadefonds een tegemoetkoming heeft toegekend. Daarnaast zijn er voor elke instantie aspecten die relatief het minst gewaardeerd worden. Deze punten komen dan ook terug als potentieel verbeterpunt. Voor het OM is dat bijvoorbeeld rekening houden met de wensen en behoeften van het slachtoffer bij het nemen van beslissingen. Voor Slachtofferhulp liggen verbeterpunten onder andere bij het geven van informatie over andere mogelijkheden van hulp.