WODC-publicaties 2022 - week 36

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Veilige toegang en verantwoord delen: psychologische determinanten van veilig wachtwoordgedrag en het veilig online delen van persoonsgegevens; gedragsverandering ter voorkoming van slachtofferschap cybercriminaliteit

Uit een interventie die getest is in onderzoek dat zich richt op de psychologische factoren zelfeffectiviteit en de ervaren ernst van de risico’s, blijkt dat deze factoren het veilige online gedrag kunnen bevorderen. Overige winst is mogelijk te behalen door in te zetten op techniek en aanpassingen van de gebruikersomgeving en aanpassingen in wetgeving. Dit concluderen onderzoekers van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag in dit onderzoek verricht in opdracht van het WODC.

Veel winst te behalen in veilig wachtwoordgedrag en online delen persoonsgegevens

Bescherming gegeven? Evaluatie UAVG, meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid

De Uitvoeringswet AVG (UAVG) heeft slechts een beperkte toegevoegde waarde ten opzichte van de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Dat komt vooral door het gebrek aan verdere invulling van de open normen in de UAVG. Dat draagt niet bij aan duidelijkheid voor de uitvoeringspraktijk. Daarnaast zou de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, de werkwijze rondom de bestuurlijke boete meer transparant kunnen vormgegeven en bij de meldplicht datalekken het toezicht op niet-melders kunnen intensiveren. Dat blijkt uit het evaluatieonderzoek naar de uitvoering van de UAVG door Pro Facto en Hooghiemstra & Partners. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC.

Uitvoeringswet AVG kritisch beoordeeld

Eindevaluatie Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen; nieuwe rechtsgronden in een haperend jeugdbeschermingsstelsel

De doelen van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen worden maar heel beperkt gerealiseerd. Dat komt door tekortkomingen in de wet zelf, maar het ligt voor een belangrijk deel ook aan de context van het jeugdbeschermingsstelsel. Zo zorgen de problemen als gevolg van de decentralisatie van de jeugdhulp ervoor dat de wet niet uit de verf komt. Noodgrepen en urgente actie zijn noodzakelijk concluderen onderzoekers van de Universiteit Leiden in de wetsevaluatie die zij in opdracht van het WODC uitvoerden.

Inhoud en context Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen belemmeren betere jeugdbescherming

Recidive onder uitstromers terroristenafdeling; verslag van recidive over de periode 2006-2020

Het WODC is gevraagd de recidive te meten van de gedetineerden die op een Terroristenafdeling (TA) hebben verbleven volgens de methode van de recidivemonitor. Hierover wordt in dit onderzoek verslag gedaan. Deze factsheet bevat ook de achtergrondkenmerken en de recidiveprevalentie van ex-TA-gedetineerden.

Recidive onder uitstromers terroristenafdeling