WODC-publicaties 2022 - week 45

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Zicht op aanpak ongeoorloofd schoolverzuim; de toepassing van de Methodische Aanpak Schoolverzuim in de praktijk

In de aanpak van schoolverzuim onder leerplichtige jongeren worden justitieel ingrijpen en gedwongen trajecten steeds minder vaak toegepast. In plaats daarvan is er meer aandacht voor (vrijwillige) hulpverlening. Dat is ook het uitgangspunt van de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Het doel van de MAS om meer accent op vrijwillige hulpverlening te leggen, wordt door de leerplichtambtenaren in het onderzoek breed onderschreven en ze handelen er ook naar. De MAS is ook bedoeld als methode voor gestructureerd en uniform handelen van leerplichtambtenaren bij de aanpak van schoolverzuim, maar wordt nog niet overal structureel toegepast.

Methodische aanpak schoolverzuim draagt bij aan minder justitieel ingrijpen en meer hulp

Virtuele valuta: handelingsperspectieven voor data-gedreven opsporing

Binnen georganiseerde criminaliteit wordt op verschillende wijzen gebruikt gemaakt van virtuele valuta, zoals crypto valuta en prepaid debit- en creditcards. Dit gebruik kan behulpzaam zijn bij de opsporing van criminele gelden. De opsporing lijkt echter nog niet gericht op alle vormen van gebruik. Om de opsporing te verbreden en te verdiepen, lijkt grondig onderzoek naar de werkwijzen, meer mankracht en middelen en beter toezicht op de uitgifte van debit- en creditcards nodig. Dit blijkt uit onderzoek dat de TU Delft uitvoerde op verzoek van het WODC.

Bredere blik op gebruik virtuele valuta helpt opsporing criminele gelden