WODC-publicaties 2023 - week 47

Dit is het wekelijks overzicht van publicaties en berichten van het WODC.

Onder druk - verkennend onderzoek naar intimidatie van lokale bestuurders en overheidspersoneel door middel van juridische procedures

De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar intimidatie van politieke ambtsdragers en overheidsmedewerkers. Bijvoorbeeld via kwetsende socialmediaberichten, verbale agressie en fysiek geweld. Daarnaast bestaat er ook intimidatie door wettelijke middelen, zoals herhaaldelijke Woo-verzoeken*, klachtenprocedures en soms aangiftes. De omvang van deze vorm van intimidatie blijkt beperkt. Maar de impact op de personen en de organisatie kan groot zijn. Bovendien raakt de aanpak ervan aan thema’s als de toegang tot het recht, de gespannen relatie tussen overheid en burger en de juridificering van de samenleving. Dat concluderen onderzoekers van DSP-groep en I&O Research in de verkenning die zij in opdracht van het WODC uitvoerden.

Niet vaak intimidatie overheidsmedewerkers via juridische procedures, maar impact kan groot zijn

International approaches to police performance measurement

De politie wordt gefinancierd met publiek geld. Daarom moet ze, net als andere publieke organisaties, verantwoording kunnen afleggen over de uitgevoerde taken. Maar wat wordt onder politieprestaties verstaan: zijn dat vooral criminaliteitscijfers en het aantal afgeronde opsporingsonderzoeken of vallen ervaringen van burgers met de politie daar ook onder? Een inventarisatie van prestatiemetingen bij 10 politiejurisdicties* geeft verschillende aanknopingspunten om het meten van politieprestaties in Nederland te verbeteren. Voordat deze kunnen worden toegepast, is er eerst duidelijkheid nodig over het doel en het niveau van de politie-prestatiemetingen. Dat blijkt uit onderzoek van RAND Europe, in opdracht van het WODC.

Aanknopingspunten voor het meten van de resultaten van politiewerk

Effecten wijkrechtspraak onderzocht

Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden gaan in opdracht van het WODC een evaluatieonderzoek doen naar wijkrechtspraak. Het doel van wijkrechtspraak is om effectief bij te dragen aan het oplossen van uiteenlopende, meervoudige problemen van mensen in bepaalde wijken. Daarmee worden ook de veiligheid, de leefbaarheid en het maatschappelijk welzijn in die wijken verbeterd. Op de langere termijn is het doel om te voorkomen dat mensen opnieuw de fout in gaan of zelfs afglijden in de criminaliteit. Het evaluatieonderzoek brengt in beeld of die doelen van wijkrechtspraak worden bereikt.

Effecten wijkrechtspraak onderzocht