Opnieuw afname scheidingsprocedures en gesubsidieerde rechtsbijstand bij scheiding

Het WODC geeft cijfermatige achtergrondinformatie over de ontwikkelingen ten aanzien van scheidingsprocedures en gesubsidieerde rechtsbijstand bij scheiding (toevoegingen). Vanaf 2015 worden hierover factsheets gepubliceerd. Deze factsheet geeft nieuwe cijfers over 2022. Waar mogelijk worden ontwikkelingen geschetst over de periode 2001 t/m 2022.

De belangrijkste bevindingen

  • De dalende trend in het aantal scheidingsprocedures zet door. In 2022 hebben rechters ongeveer 26.000 scheidingsprocedures afgehandeld; ruim 900 minder dan in 2021. Bij 14% gaat het om een eenzijdig verzoek met verweer van de andere partner. Bij circa 2.800 scheidingsverzoeken werden voorlopige beslissingen van de rechter aangevraagd (bijvoorbeeld over omgangsregeling met kinderen of alimentatie); dit is ongeveer evenveel als in 2021.
  • In 2022 waren bij ongeveer 12.100 echtscheidingen een of meer minderjarige kinderen betrokken; in totaal ging het om circa 23.600 kinderen (in 2021 26.000).
  • De meeste scheidingsgerelateerde procedures, zoals afzonderlijke procedures omtrent levensonderhoud, omgangregelingen, en verdeling gemeenschap, laten een lichte daling zien ten opzichte van 2021, behalve procedures omtrent gezag. Daar is sprake van een lichte stijging.
  • Het totale aantal hoger beroepsprocedures in scheidings(gerelateerde)zaken is ten opzichte van 2021 met bijna 300 zaken gedaald en bedraagt in 2022 ongeveer 2.900 zaken.
  • Het aantal familierechtzaken dat via de rechtspraak naar mediation is verwezen, laat vanaf 2020 een lichte stijging zien. In 2022 werden bijna 1.300 zaken verwezen naar mediation. Bij 54% van de afgeronde mediations is (gedeeltelijke) overeenstemming bereikt.
  • De Raad voor de Kinderbescherming heeft in 2022 voor circa 4.000 kinderen een Gezag- en Omgangonderzoek uitgevoerd: 800 minder dan in 2021. In 2022 is het onderzoek bij 25% van de kinderen uitgebreid tot een beschermingsonderzoek en in 19% van alle gezag en omgangsonderzoeken is een ondertoezichtstelling (OTS) gevraagd.
  • Het totale aantal toevoegingen dat in 2022 is vastgesteld voor rechtsbijstand bij zaken rond scheidingen, alimentatie, omgang, gezag en boedel is ten opzichte van 2021 met bijna 4.600 toevoegingen gedaald. De daling ten opzichte van het voorgaande jaar is het grootst bij toevoegingen voor alimentatie en levensonderhoud (15% afname), en toevoegingen voor de verdeling van de gemeenschap (14% afname).