Kennislijn Rechtsbestel (RB)

Voor een goed functionerende rechtsstaat is het cruciaal dat mensen toegang hebben tot het recht. Ze kunnen hierdoor hun rechten in de praktijk brengen en bescherming krijgen tegen onrechtvaardigheid in beleid, rechtspraak en wetgeving. Ook helpt het hun juridische problemen op te lossen. Dat is individueel en maatschappelijk van belang, omdat juridische problemen en geschillen negatieve sociale, economische en gezondheidseffecten kunnen hebben. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft laten zien hoe indringend de gevolgen voor burgers zijn als het mis gaat. Ook de negatieve gevolgen van complexe scheidingen voor kinderen, laten zien dat het belangrijk is juridische problemen en geschillen snel en goed op te lossen.

Toegang tot het recht is een belangrijk thema binnen het onderzoek van de kennislijn, net als geschilbeslechting, rechtsbescherming en civiele en bestuurlijke rechtspleging. Ook onderzoeken we gerechtelijke en buitengerechtelijke geschiltrajecten en mediation in strafzaken. In ons onderzoek besteden we concreet aandacht aan de (potentieel) juridische problemen die burgers en bedrijven onderling of met de overheid ervaren. Ook de oplossingsroutes die deze rechtzoekenden volgen, de drempels die zij hierbij ervaren en de (rechts)hulp die zij nodig hebben bij het oplossen van hun problemen zijn onderwerp van onderzoek. Daarnaast besteden we aandacht aan nieuwe manieren waarop gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures (kunnen) worden ingericht en de implicaties daarvan voor betrokken partijen, met specifieke aandacht voor aspecten zoals ervaren rechtvaardigheid, tevredenheid en naleving.

Met ons onderzoek geven we inzicht in het functioneren van het rechtssysteem, de impact die het rechtssysteem op rechtzoekenden heeft en de expliciete dan wel impliciete veronderstellingen waarop wet- en regelgeving wordt gebaseerd. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak van uitgegaan dat rechtzoekenden met een beetje hulp zelf hun juridische problemen kunnen oplossen (zelfredzaamheid). Ons onderzoek laat zien welke drempels rechtzoekenden ervaren bij het oplossen van hun juridische problemen. Door steeds complexer wordende wetgeving en de juridisering van de samenleving kan het moeilijk zijn om het probleem zelf aan te pakken en tot een oplossing te komen. Ook krijgen burgers en bedrijven in het dagelijks leven vaker met wetgeving te maken. Het is dan ook van belang dat zij gebruik kunnen maken van kwalitatief goede en betaalbare rechtshulp, zowel in gerechtelijke als buitengerechtelijke procedures. 

De kennislijn voert empirisch-juridisch onderzoek uit. Dat houdt in dat het sociaalwetenschappelijk perspectief en het juridisch perspectief in de onderzoeksprojecten worden gecombineerd. Daarbij worden in het onderzoek ook kwalitatieve en kwantitatieve methoden gecombineerd en wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende informatiebronnen (zoals interviews, enquêtes, registratiegegevens, gerechtelijke dossiers, beleidsdocumenten en wetgeving).

Medewerkers

  • Dr. W.J. (Willem-Jan) Verhoeven (Kennislijncoördinator)
  • Dr. T. (Teun) Geurts
  • Dr. M.S. (Myrte) Hoekstra
  • Dr. mr. V. (Vanja) Ljujic
  • R.R. (Renate) van Riezen-den Bak MSc.
  • Mr. drs. M.P.C. (Marit) Scheepmaker
  • G. (Gieneke) Teeuwen LLM. MSc.

Vijf onderzoeken uitgelicht

Specifieke onderwerpen

Alle onderzoeken van de Kennislijn Rechtsbestel zijn te vinden in de repository.