Rechtspleging civiel en bestuur

In `Rechtspleging Civiel en Bestuur’ wordt de ontwikkeling van civiele en bestuursrechtelijke rechtspleging in kaart gebracht. Het bestuursrecht betreft geschillen met overheidsinstanties, bijvoorbeeld over het krijgen van een vergunning of het handhavend optreden tegen overlast. Het civiele recht gaat over allerlei kwesties tussen burgers onderling, tussen burgers en bedrijven of tussen bedrijven onderling, variërend van onbetaalde rekeningen en ontslagzaken tot echtscheidingen en burenruzies. Daarnaast bevat de dataset informatie over buitengerechtelijke mechanismen, juridische beroepsgroepen en de financiële kant van het civiel- en bestuursrecht.

Tot 2012 publiceerde het WODC en de Raad voor de rechtspraak tweejaarlijks ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’, een statistisch overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van civiel en bestuursrecht in boekvorm. Hoewel het boek niet meer wordt uitgegeven, verschijnt sindsdien nog elk jaar een update van de tabellenreeks waarin statistische gegevens worden samengebracht. De gegevens worden ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen of worden aangeleverd door de betreffende instanties.

Hoofdstukken

Hoofdstuk 3 - Cijfers over rechtshulp en buitengerechtelijke procedures

Dit hoofdstuk bevat onder meer cijfers over het soort problemen dat burgers ervaren en de acties die zij hierop ondernemen, het gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand en eerstelijns rechtshulp via het juridisch loket. Omdat lang niet elke kwestie de rechter bereikt, zijn ook de buitengerechtelijke procedures voor het oplossen van conflicten een belangrijk onderwerp in deze publicatie. Cijfers hierover omvatten zowel bindend advies procedures en bemiddelingen bij diverse organisaties alsook bezwaarprocedures bij verschillende instanties.
Zipfile tabellen hoofdstuk 3
Erratum tabellen hoofdstuk 3

Hoofdstuk 4 - Cijfers van de civiele rechtspraak

Het hoofdstuk bevat cijfers over het aantal zaken in eerste aanleg, het geldelijk belang van zaken en de gemiddelde doorlooptijden voor de sectoren kanton en civiel. Ook worden het aantal zaken in hoger beroep en cassatie weergegeven.
Zipfile tabellen hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5 - Cijfers bestuursrechtspraak

Hoofdstuk 5 geeft informatie over het aantal uitspraken door de rechtbank per soort procedure, soort uitspraak en rechtsgebied. Ook bevat het hoofdstuk gegevens over in- en uitstroom van zaken en doorlooptijden bij de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Zipfile tabellen hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6 - Cijfers over de ontwikkelingen binnen de juridische beroepsgroepen

Dit hoofdstuk betreft onder andere de omvang van de beroepsgroep, het aantal kantoren en de procentuele leeftijdsverdeling van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders. Daarbij worden ook de personeelsaantallen binnen het civiel- en bestuursrecht bij de Rechtspraak gerapporteerd.
Zipfile tabellen hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7 - Cijfers over de financiële kant van de civiele- en bestuursrechtspleging

Dit hoofdstuk gaat in op de overheidsuitgaven aan rechtsbijstand en aan de rechtspraak. De overheidsuitgaven aan rechtspraak worden op diverse manieren uitgesplitst, bijvoorbeeld naar civiel- en bestuursrecht en naar eerste aanleg, hoger beroep en cassatie. Tevens wordt de kostprijs per type zaak en het geldende griffierecht gerapporteerd. Naast overheidsuitgaven worden in dit hoofdstuk gegevens gepresenteerd over de tarieven (toegevoegd en commercieel) en omzet van de advocatuur alsook de omzet, kosten, winst en tarieven van het notariaat en gerechtsdeurwaarders.
Zipfile tabellen hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8 - Cijfers over toezicht op juridische beroepsgroepen, waardering van de rechtspraak en klachten over gerechten

In dit hoofdstuk worden de in- en uitstroom van klachtenprocedures en tuchtzaken bijgehouden voor de advocatuur, het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Diverse cijfers uit het klantwaarderingsonderzoek dat de rechtspraak periodiek uitvoert worden gerapporteerd. Daarnaast worden de aantallen, soorten en wijze van afhandeling van klachten over gerechten en het aantal klachten bij de Hoge Raad bijgehouden.
Zipfile tabellen hoofdstuk 8

Tabellen 2022

De tabellenreeks C&B 2022 omvat 87 tabellen die thematisch zijn geordend. De meeste tabellen geven cijfers over een periode van tenminste 10 jaar. Elk thema behelst een hoofdstuk zoals hierboven beschreven. Welke gegevens precies per hoofdstuk en per tabel te vinden zijn is vermeld in de index. De verschillende tabellen zijn te vinden in de tabbladen van het betreffende Excelbestand.

De data kan per hoofdstuk worden gedownload via de links in bovenstaande tekst. De gehele tabellenreeks kan via onderstaande zip-file worden gedownload.

In 2008, 2010 en 2012 is Rechtspleging Civiel en Bestuur in boekvorm verschenen. In 2018 zijn thematische factsheets gepubliceerd. Een overzicht van alle C&B-publicaties is hieronder terug te vinden.

De Excelbestanden van de volledige tabellenreeks Civiel en Bestuur kan gedownload worden in één gecomprimeerd tabellenbestand (ZIP)

Raadpleeg de index tabellen 2022 voor een overzicht van de beschikbare tabellen.

Rapportages

Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2016

Rechtshulp civiel- en bestuursrechtelijke problemen

Personeel juridische beroepen

Civiele rechtspraak

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2012

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2010

Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008

Geschilprocedures en rechtspraak in cijfers 2005