Statistiek en monitoring

Het WODC brengt in samenwerking met andere organisaties periodiek rapporten uit die inzicht geven in trends en ontwikkelingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van politiestatistieken, gegevens van het Openbaar Ministerie, het CBS, de Raad voor de rechtspraak en meer. De verzamelde cijfers en analyses maken het mogelijk om prognoses te doen over de behoefte in de justitiële keten, of de ontwikkelingen op het gebied van bepaalde criminaliteitsvormen te monitoren. 

Criminaliteit en rechtshandhaving

De jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Tevens wordt een beschrijving gegeven van het Nederlandse strafrechtsysteem. Deze publicatie is een gezaghebbend statistisch naslagwerk.

Rechtspleging Civiel en Bestuur

Het WODC en de Raad voor de rechtspraak publiceren jaarlijks gezamenlijk een overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van civiel en bestuursrecht. Het biedt uitgebreide statistische informatie.

Prognose justitiële ketens

Met behulp van modellen maakt het WODC jaarlijks ramingen over de verschillende vormen van criminaliteit, het aantal strafzaken bij de rechterlijke macht en het aantal ten uitvoer te leggen sancties en prognoses voor de civiele en bestuursrechtspraak.

Periodieke recidivemetingen

De Recidivemonitor is een langlopend onderzoeksproject waarin periodiek gestandaardiseerde recidivemetingen worden verricht onder verschillende groepen veroordeelden. Hiermee wordt inzicht gegeven in de criminele carrières van zowel jongeren als volwassenen.

Monitor Georganiseerde Criminaliteit

In de Monitor Georganiseerde Criminaliteit is informatie te vinden over onder meer de bestrijding van (grensoverschrijdende) drugshandel, mensensmokkel, mensenhandel, wapenhandel, fraude en witwassen.

Monitor Jeugdcriminaliteit

In de Monitor Jeugdcriminaliteit worden om de twee à drie jaar de trends in de jeugdcriminaliteit beschreven. Het gaat om jeugdigen in de leeftijd 12 tot 23 jaar.

Syrische statushouders in Nederland

Tijdens de ‘vluchtelingencrisis’ van 2015 zag Nederland een grote toename in het aantal migranten dat asiel aanvroeg. Een groot deel van deze asielaanvragen kwam van Syriërs. In het Cohortonderzoek Syrische statushouders in Nederland onderzoeken we hoe het deze groep vergaat in de eerste tien jaar in Nederland.
Het onderzoeksprogramma omvat een panelsurvey onder 3000 Syrische statushouders (2017, 2019, 2022, 2024), aangevuld met registergegevens en verdiepende kwalitatieve studies.

Oekraïense vluchtelingen in Nederland
Sinds de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari 2022 heeft een groot aantal Oekraïners hun land moeten ontvluchten. Veel van deze Oekraïense vluchtelingen hebben bescherming gezocht in de Europese Unie, waaronder meer dan honderdduizend in Nederland. In het onderzoeksprogramma Longitudinaal Onderzoek Cohort Oekraïense Vluchtelingen onderzoeken we de leefsituatie en maatschappelijke positie van deze groep in Nederland, en de ontwikkelingen daarin in de eerste vijf jaar van hun verblijf.