Monitor Jeugdcriminaliteit

In de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) worden om de twee à drie jaar de trends in de jeugdcriminaliteit beschreven. Het gaat om jeugdigen in de leeftijd 12 tot 23 jaar. In de monitor worden de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit beschreven die zich voordoen onder diverse bevolkingsgroepen, in buurten en naar type delicten zowel traditionele criminaliteit als cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit. Daarvoor worden meerdere bronnen gebruikt, zowel politie- en justitiebronnen als zelfrapportage van dader- en slachtofferschap.

De monitor is een samenwerking tussen het WODC en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en komt iedere 2 á 3 jaar uit. De meest recente publicatie is de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020. Er is ook een beknopte infographic met de belangrijkste bevindingen.

Lees het nieuwsbericht over de Monitor Jeugdcriminaliteit 2020 voor de belangrijkste bevindingen.

Monitor 2020

Naast de algemene doelstelling van de monitor om de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit te beschrijven worden per monitor ook specifieke thema’s onderzocht. In de Monitor 2020 zijn dit:

 • Ontwikkelingen in zelfgerapporteerd daderschap, verdachten en strafrechtelijke veroordeelden
  De Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) is onderdeel van de monitor. In de jaren 2005, 2010, 2015 en 2020 is een representatieve steekproef van Nederlandse jongeren bevraagd over allerlei zaken die spelen in hun leven, waaronder delinquentie. Dit geeft inzicht in zelfgerapporteerde delicten, ook die buiten het zicht van politie blijven. Daarnaast is gekeken naar de ontwikkelingen in jeugdige verdachten. Ook zijn voor de jaren 2000 tot 2020 de trends in jeugdige strafrechtelijke daders beschreven.
 • Afdoeningen, recidive en resocialisatie
  In de monitor worden de afdoeningen tegen jeugdige verdachten buiten en in het strafrecht onderzocht. De monitor beschrijft trends in straffen en maatregelen, ook maatregelen die door de jeugdreclassering worden uitgevoerd, onder jeugdige daders voor de periode 2000 tot 2020.  
 • Lokale en internationale ontwikkelingen 
  Naast landelijke en stedelijke ontwikkelingen is gekeken naar ontwikkelingen die zich van 2010 tot 2020 voordoen in incidenten met jeugdige verdachten in buurten (waaronder ook de top 1% buurten waarin de meeste incidenten met een jeugdige verdachte zijn geregistreerd). Ook worden de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit in naburige landen beschreven zodat de Nederlandse ontwikkelingen ook in internationaal perspectief kunnen worden bezien.
 • Cybercriminaliteit
  Veranderingen in cyber- en gedigitaliseerde delinquenten over de jaren 2015 en 2020 zijn beschreven in de monitor. Samen met de Nederlandse Politie zijn op basis van de landelijk cybercrime query het aantal jeugdige verdachten in politieregistraties geteld.

Monitor Jeugdcriminaliteit 2022-2026

Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) wordt de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) in de jaren 2022-2026 twee keer uitgevoerd.

Lopend MJC-onderzoek

Afgrond onderzoek MJC

Overzicht van alle gepubliceerde onderzoeken Monitor Jeugdcriminaliteit.

Enkele verdiepingsstudies