Monitor Jeugdcriminaliteit

In de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) worden om de twee à drie jaar de trends in de jeugdcriminaliteit beschreven. Het gaat om jeugdigen in de leeftijd 12 tot 23 jaar. De doelstelling van de MJC is een ‘zo breed mogelijk’ overzicht te geven van de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit in de tijd en deze in samenhang te bespreken en indien mogelijk te duiden.

Er wordt gebruikgemaakt van verschil­lende bronnen: politieregistraties van jeugdige verdachten, veroordelingsregistraties van jeugdige strafrechtelijke daders en internationale bronnen voor de ontwik­kelingen in het buitenland. Daarnaast wordt eens in de vijf jaar ook de ontwikkelingen in zelfrappor­tage van daderschap gebaseerd op een represen­tatieve steekproef van Nederlandse jongeren in de leeftijd 10 tot 23 jaar onderzocht (de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit, MZJ). Deze bron is geheel onafhankelijk van politie en justitie registraties.

Naast de algemene doelstelling van de MJC om de ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit te beschrijven, worden ook specifieke thema’s onderzocht. Zo zijn in de MJC 2017 ook de ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in zogeheten hot spots beschreven, is een internationale vergelijking van de jeugdcriminaliteit beschreven en is ingegaan op mogelijke verklaringen voor de dalende jeugdcriminaliteit.

In 2020 wordt een nieuwe meting van de MJC voorbereid. Hierbij zal naast ontwikkelingen in jeugdcriminaliteit op basis van politie en justitieregistratie tevens worden ingegaan op trends in zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit op basis van de MZJ. Verder wordt ook onderzoek gedaan naar trends in jeugdige daders van cybercriminaliteit.

De MJC is een samenwerking tussen WODC en CBS.

Lopende projecten

  • MJC 2020 overkoepelende rapportage (nog geen startnotitie)
  • Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2020
  • MJC 2020 hotspots en internationale vergelijking (nog geen startnotitie)
  • MCJ 2020 jeugdige daders van cybercrime (nog geen startnotitie)
  • MJC 2020 haalbaarheidsonderzoek resocialisatie jeugdigen (nog geen startnotitie)

Verdiepend en methodologisch onderzoek

Tevens worden binnen de kaders van de MJC ook verdiepende studies uitgevoerd naar de achtergronden van jeugdcriminaliteit en jeugdige delinquenten, zowel de meer traditionele vormen als cybercriminaliteit. Ook wordt er methodologisch onderzoek uitgevoerd.

Een selectie uit dit onderzoek: