Jeugdcriminaliteit

Jeugdigen zijn buitenproportioneel veel bij criminaliteit betrokken ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. Het is belangrijk om jeugdcriminaliteit gericht aan te pakken. Het WODC heeft veel kennis in huis over jeugdigen die in de criminaliteit terecht zijn gekomen. De  Monitor Jeugdcriminaliteit laat periodiek zien welke trends er zijn en hoeveel (en welke) jeugdigen delicten rapporteren of verdachte zijn en hoeveel jongeren zijn veroordeeld. Ook evalueert en monitort het WODC het Adolescentenstrafrecht en is er onderzoek gedaan naar recidive onder jeugdigen.

Monitor Jeugdcriminaliteit

Webpagina Monitor jeugdcriminaliteit

Er is een speciaal onderwerp - Monitor Jeugdcriminaliteit - waar de meest recente (statistische) informatie is te vinden.

Monitoring en evaluatie adolescentenstrafrecht

Het adolescentenstrafrecht is in 2014 in werking getreden en verruimt voor jeugdigen van 16 tot 23 jaar de mogelijkheden om rekening te houden met de ontwikkelingsfase van een jeugdige verdachte. 

Bij de toepassing van het adolescentenstrafrecht zijn diverse partijen in de strafrechtketen betrokken. In de adviesfase gaat het om de reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Het Openbaar Ministerie kan vervolgens op basis van het advies de toepassing van het jeugdstrafrecht of het volwassenenstrafrecht vorderen. De rechter beslist uiteindelijk en in de tenuitvoerlegging zijn zowel de Dienst Justitiële Inrichtingen als de (jeugd)reclassering van belang voor een goede, op maat gemaakte aanpak.

Het WODC heeft in 2021 een meerjarig onderzoeksprogramma afgerond waarin het adolescentenstrafrecht is geevalueerd.

De evaluatie bestond uit verschillende deelprojecten, waaronder een vroege evaluatie, een kenmerkenonderzoek, een procesevaluatie en een internationale vergelijking en tot slot een effectmeting en een overkoepelende evaluatie van het adolescentenstrafrecht. 

In 2021 is het WODC gestart met een onderzoek naar de toepassing van het volwassenenstrafrecht bij 16- en 17-jarigen (artikel 77b Sr.). Het doel van dit onderzoek is het valideren van de registratie van artikel 77b Sr. en inzicht krijgen in de achtergrondkenmerken van daders en de motivering in zaken van 16- en 17-jarigen waarin het volwassenenstrafrecht is toegepast.

Lees hier meer over het adolescentenstrafrecht.

Recidive onder jeugdigen

Uit de tweejaarlijkse recidivemeting onder de vaste dadergroepen die gevolgd worden met de Recidivemonitor van het WODC blijkt dat de recidive onder jeugdige daders een stijgende ontwikkeling laat zien, na jaren van daling. Onder volwassen dadergroepen is sprake van een stabilisatie van de recidive in de laatste jaren. 

Opvallend is dat de recidivetrends onder volwassenen de laatste jaren lijken te stabiliseren, maar onder jeugdigen na een jarenlange daling een stijgende ontwikkeling laten zien. Om meer duiding te geven aan de stijging van de recidive onder jeugdige daders zal het WODC onderzoek doen naar specifieke (sub)groepen daders waarbij de stijging in recidive zich voordoet. Wellicht is de stijging van de recidive onder jeugdige daders te wijten aan een bepaald gedeelte van de onderzoeksgroep.

Lopend onderzoek