Onderzoeksprogramma Oekraïense vluchtelingen in Nederland

Sinds de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari 2022 heeft een groot aantal Oekraïners hun land moeten ontvluchten. Veel van deze Oekraïense vluchtelingen hebben bescherming gezocht in de Europese Unie, waaronder meer dan honderdduizend in Nederland. In het onderzoeksprogramma Longitudinaal Onderzoek Cohort Oekraïense Vluchtelingen onderzoeken we de leefsituatie en maatschappelijke positie van deze groep in Nederland, en de ontwikkelingen daarin in de eerste vijf jaar van hun verblijf.

Voor dit onderzoeksprogramma worden in 2023-2024 ten minste tweeduizend Oekraïners geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst. Twee jaar later worden dezelfde mensen nog een keer geïnterviewd, om zo een beeld te vormen van ontwikkelingen in hun leefsituatie en maatschappelijke positie. Daarnaast worden er registergegevens over alle Oekraïense vluchtelingen in Nederland verzameld en vinden er verdiepende kwalitatieve studies plaats.

Resultaten uit het onderzoeksprogramma bieden inzicht in de ontwikkeling van de positie van Oekraïense vluchtelingen op tal van terreinen, zoals arbeidsmarktparticipatie, taalvaardigheid, ervaren discriminatie en gezondheid. Ook is het mogelijk om vergelijkingen te maken met andere vluchtelingengroepen in Nederland. De resultaten van het onderzoek geven een representatief beeld van de groep Oekraïense vluchtelingen in Nederland en kunnen zo een solide basis vormen voor het maken van beleid.

Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Alle publicaties van het onderzoeksprogramma zijn hieronder te vinden.

Publicaties