Toelating en opvang

Mensen kunnen om verschillende redenen naar Nederland komen, bijvoorbeeld om asiel aan te vragen, te werken of bij hun familie te zijn. Het WODC brengt deze verschillende vormen van migratie in kaart en onderzoekt met enige regelmaat hoe het deze mensen in Nederland vergaat. 

Er zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeksrapporten rond deze thema’s gepubliceerd, zoals de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en over het aantrekken van kennismigranten.

Migratie en maatschappelijke onrust

De grote toestroom van asielzoekers in het najaar van 2015 was niet nieuw voor Nederland, maar de context waarin deze toestroom plaatsvond is wel veranderd ten opzichte van het verleden. Het draagvlak voor opvang staat onder druk en in het publieke debat vindt vermenging plaats van de vraagstukken rondom asielopvang met andere dossiers zoals integratie en een verhoogde terroristische dreiging. 

In opdracht van het WODC onderzocht de Rijksuniversiteit Groningen het draagvlak voor nieuwkomers. Het beeld dat uit dat onderzoek naar voren komt is dat mensen zich zorgen maken over de consequenties van migratie voor Nederland en voor de manier van leven, maar de meeste mensen hebben niets tegen migranten en tegen hun cultuur. 

Lees meer in het rapport uit 2020 Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust.

Statistieken rond minderjarige asielaanvragers

In de periode tussen januari 2014 en augustus 2019 dienden 8.775 alleenstaande minderjarigen een asielaanvraag in. Van deze jongeren, voornamelijk afkomstig uit Eritrea, Syrië, Afghanistan, Irak en Marokko, heeft inmiddels 69% een verblijfsvergunning gekregen. Het WODC en het CBS onderzochten gezamenlijk hoe het gaat met zowel de jongeren die een verblijfsvergunning kregen als degenen van wie de asielaanvraag werd afgewezen.

Hieruit bleek dat op 1 oktober 2019 iets meer dan de helft van de asielaanvragers met een verblijfsvergunning onderwijs volgde en dat 40% een baan had. Het MBO was met 71% het meest voorkomende niveau onder degenen die onderwijs volgden. Sommige jongeren hadden een baan naast hun opleiding: dit was het geval voor bijna de helft van degenen die onderwijs volgden. Grofweg een derde van de voormalige asielzoekers die een vergunning kreeg, volgde geen opleiding en had ook geen baan.

Lees meer in Integratie en vertrek van een recent cohort AMV’s in Nederland (2014-2019).

Lopend onderzoek