Kennislijn Asiel en Migratie (ASMI)

Internationale migratie is dynamisch, gevarieerd en aan verandering onderhevig. In Nederland kenmerkt dit zich door kwalitatief verschillende en fluctuerende migratiestromen. Binnen het Nederlandse beleid wordt er onderscheid gemaakt tussen asielmigratie en reguliere migratie (waaronder kennis- arbeids- en gezinsmigratie vallen). Hoewel reguliere migratie verreweg het grootste deel van de totale migratie naar Nederland uitmaakt,  krijgt asielmigratie politiek en maatschappelijk bezien de meeste aandacht. 

Bij de kennislijn Asiel en Migratie (ASMI) doen we onderzoek op het gebied van toelating, opvang en terugkeer van migranten. Maar er zijn ook onderzoeksvragen over de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), mensenhandel en mensensmokkel en grensbewaking. Onze onderzoeken gaan ook over bepaalde groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s), kennismigranten, Syrische statushouders of overlastgevende asielzoekers. 

Het politieke en maatschappelijke debat over het vormen van beleid is gebaat bij verdiepende kennis over het perspectief en de ervaringen van de doelgroepen met het bestaande beleid. Informatie hierover kan bijdragen aan de effectiviteit van en draagvlak voor beleid en aan het vertrouwen in de overheid en binding met Nederland. Zo werken we momenteel aan een onderzoek over de huisvesting van statushouders. Hierin worden de ervaringen van statushouders zelf besproken. En de huidige discussie over het tekort aan sociale huurwoningen, waar statushouders soms (onterecht) de schuld van krijgen, met feiten onderbouwd.

Onderzoek binnen de kennislijn ASMI is grotendeels duidend en verklarend van aard. Het merendeel van het ASMI-onderzoek richt zich op inzicht geven in de werking en de (bedoelde en onbedoelde) effecten van het toelatings-, opvang- en terugkeerbeleid. In het verleden zijn uiteenlopende onderwerpen aan bod gekomen zoals de evaluatie van de inkomens- en leeftijdseis bij gezinsmigratie, de opvang en begeleiding van afgewezen AMVs, de geloofwaardigheidsbeoordeling van asielaanvragen met een LHBTI+- of bekeringsmotief, de assumpties van migratie- en informatiecampagnes in landen van herkomst en de determinanten van terugkeer. 

Recent is er ook meer aandacht gekomen voor de onderwerpen migratie en de rechtsstaat en de invloed van het toelatingsbeleid op opvang en integratie. Zo hebben we onderzoek afgerond naar binding met de rechtsstaat onder asielvergunninghouders en naar belemmeringen bij naturalisatie van Ranov-vergunninghouders. In samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een policy brief uitgebracht over de relatie tussen de eerste ervaringen met toelatings- en opvangbeleid en latere integratie in Nederland. Momenteel lopen er ook langlopende onderzoeken naar de opvang en integratie van Syrische statushouders en Oekraïense vluchtelingen.

Medewerkers

 • Dr. J.M.D. (Djamila) Schans (Kennislijncoördinator)
 • Dr. V.M. (Vardan) Barsegyan
 • W.E. (Willemijn) Bezemer MA
 • B. (Ben) van Enk MSc.
 • Dr. I. (Işik) Kulu-Glasgow
 • Prof. Dr. A.S. (Arjen) Leerkes
 • Dr. M.I. (Mieke) Maliepaard
 • M. (Manon) van der Meer Msc.
 • S.M. (Samir) Negash Msc.
 • Dr. S.M. (Sanne) Noyon
 • Dr. K.D. (Kasper) Otten
   

Drie onderzoeken uitgelicht

Specifieke onderwerpen

Alle onderzoeken van de Kennislijn Asiel en Migratie zijn te vinden in de repository.