Prognose justitiële ketens

Of het nu gaat om de benodigde hoeveelheid gevangeniscellen of de behoefte aan rechtsbijstand: betrouwbare cijfers zijn nodig om het beleid van het ministerie van Justitie en Veiligheid goed uit te kunnen voeren. De beschikbare capaciteit in de strafrechtketen en in de civiele en bestuursrechtspraak moet zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte die er is in de samenleving.

Het WODC maakt sinds 1998 ramingen van de behoefte in de justitiële keten. Deze ramingen worden elk jaar geactualiseerd, dat wil zeggen dat het model wordt gevoed met recentere data en dat de factoren in het model opnieuw worden geschat.

Deze ramingen werden tot en met 2003 gemaakt met het zogenaamde Jukeboxmodel, dat in samenwerking met het Sociaal Cultureel Planbureau is ontwikkeld. Deze ramingen hadden uitsluitend betrekking op de criminaliteit, zoals geregistreerde criminaliteit en ophelderingen, en de sanctiecapaciteit, zoals taakstraffen, Halt-maatregelen, plaatsingen in justitiële jeugdinrichtingen, tbs-maatregelen, plaatsingen in vreemdelingenbewaring en vrijheidsstraffen. In 2004 is het model uitgebreid met de instroom en behandeling van zaken bij het Openbaar Ministerie en de Zittende Magistratuur, de (jeugd)reclassering, CJIB en forensisch onderzoek. In 2005 is de civiele en bestuursrechtspraak aan het wetenschappelijk gevalideerde model toegevoegd.

Het model

Inmiddels is het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) van het WODC een belangrijk instrument voor het inschatten van de capaciteitsbehoefte in de strafrechtelijke-, civielrechtelijke- en bestuursrechtelijke keten. Het vormt een basis voor de begroting van het ministerie van JenV. De ramingen worden elk jaar door het WODC voorafgaand aan de begroting gepubliceerd.

De ramingen zijn beleidsneutraal, wat wil zeggen dat nieuw of zeer recent ingezet beleid en/of wetgeving niet in het model is opgenomen. De beleidsdirecties en/of uitvoeringsorganisaties schatten de effecten van nieuw beleid en/of wetgeving in. Deze worden dan samen met de beleidsneutrale ramingen geteld, en vormen zo samen de beleidsrijke raming die de begroting van het ministerie onderbouwd.

Meer informatie over het model en de beleidsneutrale ramingen is te vinden in diverse publicaties; de link naar het overzicht staat hieronder vermeld.

De meest recente publicatie is Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2027 - Beleidsneutrale ramingen. Hier zijn ook de online bijlagen 3 t/m 5, behorende bij deze publicatie, te vinden.

Contact

Debora Moolenaar

Ben Tims