Recidive overwegend stabiel gebleven

Het WODC bekijkt tweejaarlijks de recidive (herhaling van strafbaar gedrag) van mensen die een misdrijf hebben gepleegd. Deze keer is gekeken naar de recidive tot halverwege 2022 van volwassenen en jeugdigen die tussen 2010 en 2019 ofwel schuldig zijn bevonden aan een strafbaar feit ofwel toen vrijkwamen uit detentie, of die in die periode een werkstraf of toezicht afrondden (alleen volwassenen). Het blijkt dat het aandeel volwassenen dat in die periode opnieuw de fout in is gegaan in alle groepen redelijk stabiel bleef. Ook jeugdigen die vrijkwamen uit detentie gingen niet vaker opnieuw in de fout. Het aandeel schuldig verklaarde jeugdigen dat opnieuw in de fout ging, is wel licht toegenomen over de tijd.

In de tweejaarlijkse recidivemetingen van het WODC worden zes vaste onderzoeksgroepen gevolgd, waarover in drie factsheets wordt gerapporteerd. Het gaat dan over de recidive van alle volwassenen en jeugdigen die in de periode 2010-2019 schuldig zijn verklaard, alle volwassenen en jeugdigen die in de periode 2010-2019 zijn uitgestroomd uit respectievelijk een penitentiaire inrichting of justitiële jeugdinrichting, en volwassenen die in de periode 2012-2019 een werkstraf of toezicht hebben afgerond. Er is tot juli 2022 gekeken of men een nieuw misdrijf in Nederland heeft gepleegd dat leidde tot een afdoening door het Openbaar Ministerie (uitgezonderd technische sepots) of een veroordeling van de rechter.

Recidive binnen twee jaar

  • Ongeveer 25% van de schuldig verklaarde volwassenen recidiveert binnen twee jaar en dit percentage is vrijwel gelijk gebleven over de tijd.
  • Het tweejarige recidivepercentage van jeugdigen die schuldig zijn verklaard, schommelt over de onderzochte periode. Er is sprake van een lichte stijging in het tweejarige recidivepercentage van 33% in 2012 naar 38% in 2019.
  • Het tweejarige recidivepercentage van ex-gedetineerde volwassenen is stabiel over de tijd. Van de ex-gedetineerde volwassenen die in 2019 zijn vrijgekomen, heeft 47% binnen twee jaar gerecidiveerd.
  • Het tweejarige recidivepercentage van ex-gedetineerde jeugdigen schommelt over de tijd, maar is nauwelijks veranderd over de onderzochte periode. Van de jeugdigen die in 2010 uit een JJI zijn vrijgekomen, ligt de recidive op 56%. De recidive van jeugdigen die in 2019 uit een JJI zijn vrijgekomen, ligt op 54%.
  • Het tweejarige recidivepercentage van ex-werkgestrafte volwassenen is stabiel over de tijd. Het tweejarige recidivepercentage van de personen die in 2019 hun werkstraf beëindigden, ligt op 28%.
  • Het percentage ex-ondertoezichtgestelde volwassenen dat recidiveert binnen twee jaar is redelijk gelijk gebleven over de onderzochte periode. Van de personen waarbij in 2012 het toezicht werd beëindigd, heeft 37% binnen twee jaar opnieuw gerecidiveerd, van de personen waarbij het toezicht in 2019 werd beëindigd, heeft 34% binnen twee jaar opnieuw gerecidiveerd.

Publicaties