Wetgeving en beleid

Bij de inwerkingtreding van een wet is het gangbaar dat die wet na een aantal jaren wordt geëvalueerd. Het WODC coördineert veel wetsevaluaties op het gebied van justitie en veiligheid, over alle mogelijke onderwerpen. Ook analyseert het WODC bestaand of voorgenomen beleid. Door de jaren heen is het aantal evaluaties van uiteenlopende soorten wetgeving en beleid gestaag gegroeid. 

Voor de minister en het parlement zijn wetsevaluaties belangrijke instrumenten bij de toetsing van nieuwe of herziene wetgeving: zijn de met de wet beoogde doelen behaald? De uitkomsten van een wetsevaluatie kunnen voor de wetgever aanleiding zijn om de wet te herzien of om andere beleidsmaatregelen te treffen.

Onderwerpen Wetgeving en beleid