Taken begeleidingscommissie intern onderzoek

De begeleidingscommissie heeft als taken:

 • bevorderen van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek; en
 • bevorderen van de onafhankelijke, objectieve uitvoering en rapportage van het onderzoek.

De begeleidingscommissie heeft een adviserende rol: zij geeft advies aan de onderzoekers. De onderzoekers blijven immers verantwoordelijk voor de uitvoering en de inhoud van het onderzoek.

Voor de begeleiding van een gemiddeld onderzoek worden drie of vier bijeenkomsten gehouden, maar dit wordt bepaald door de commissie zelf.
De begeleidingscommissie houdt op te bestaan, zodra het eindrapport officieel openbaar is gemaakt, of zoveel eerder als het WODC de commissie van haar taak ontheft.

Bevorderen wetenschappelijke kwaliteit

De leden van de begeleidingscommissie:

 • houden toezicht op de uitvoering van het onderzoek volgens het onderzoeksplan en tijdschema;
 • denken, indien nodig, mee over en beoordelen voorgestelde aanpassingen aan het onderzoeksplan en tijdschema;
 • treden op als informatiebron voor de onderzoeker(s);
 • verzorgen introducties voor de onderzoeker(s) bij relevante personen en instanties;
 • toetsen de rapportage(s) aan het onderzoeksplan.

Waarborgen onafhankelijke uitvoering en rapportage

De leden van de begeleidingscommissie en de onderzoekers zijn alert op signalen van mogelijke:

 • belangenverstrengeling of – conflicten;
 • onvolledige of selectieve levering, inbreng of gebruik van informatie;
 • onvolledige of selectieve interpretatie of presentatie van onderzoeksgegevens of conclusies;
 • sturing van of druk op interpretatie van de gegevens of de vorm of inhoud van de rapportage.

Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit

Wanneer onderzoekers of commissieleden dergelijke signalen (menen te) zien, worden deze besproken in de begeleidingscommissie.

Als bespreking in de begeleidingscommissie niet voldoende werkt, dan kan een beroep worden gedaan op de Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit WODC.

Reiskosten en vacatiegeld

De voorzitter en leden van de begeleidingscommissie kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van de gemaakte reiskosten.

Daarnaast ontvangen zij een vergoeding per bijgewoonde bijeenkomst (vacatiegeld): de voorzitter ontvangt € 330 en leden € 250 (vergoeding is niet-BTW belast). Personen in dienst van de overheid ontvangen geen vacatiegelden.