Monitor jihadistische netwerken; affiliatie en participatie binnen de Nederlandse context

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 2780
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Dit onderzoek bouwt voort op de eerdere twee rondes van de monitor jihadistisch terrorisme in Nederland, zoals die op verzoek van de NCTV door het WODC zijn opgezet en uitgevoerd. In de eerste ronde is een instrument ontwikkeld waarmee relevante informatie uit opsporingsonderzoeken naar jihadistische activiteiten systematisch in kaart kan worden gebracht.

De primaire databron van het onderzoek vormen de onderzochte politiedossiers van het twaalftal in de eerste en tweede ronde geselecteerde jihadistische netwerken (2000-2013, 14 netwerken, 209 actoren), mogelijk aangevuld met enkele recente politiedossiers. In aanvulling op de politiedossiers wordt ook voorgesteld de bevindingen nader te analyseren door ze daar waar mogelijk te verrijken en te vergelijken met additionele (geanonimiseerde) databronnen.

In het onderzoek wordt gekeken naar de kenmerken van de actoren en de netwerken, de wijze waarop en de redenen waarom actoren betrokken raken en er binnen participeren en de mogelijke geweldsdreiging die hier uit volgt. De empirische bevindingen worden tevens vergeleken met bestaande inzichten uit de literatuur, zodat naar aanwijzingen kan worden gezocht voor de (on)geldigheid van deze inzichten binnen de Nederlandse context.