Basisprogramma recidiveonderzoek high impact crimes 2016-2021

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 2786
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Op verzoek van de Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAenV) voert het WODC een vijfjarig basisprogramma uit op het terrein van recidive onder plegers van high impact crimes (HIC), i.c. woninginbrekers, straatrovers en overvallers. Het basisprogramma bevat drie onderdelen. Allereerst zullen in 2016 t/m 2021 jaarlijks recidivemetingen worden uitgevoerd onder HIC-plegers. Hierbij zal ook, met behulp van voorspellingsmodellen, gekeken worden naar de netto-ontwikkeling van de recidive over de tijd en de netto regionale verschillen in recidive. Ten tweede zal onderzocht worden of de recidivecijfers verder geregionaliseerd kunnen worden. Op dit moment worden recidivecijfers enkel uitgesplitst naar het arrondissement waar de berechting plaatsvond, maar wellicht zijn er ook uitsplitsingen mogelijk naar bijvoorbeeld ‘veiligheidsregio’ of ‘verstedelijkingsgraad’. Ten derde zal in samenwerking met een veiligheidshuis getracht worden de recidivecijfers meer reliëf te geven door achtergrond- en executiegegevens van HIC-plegers die bekend zijn bij het veiligheidshuis te koppelen aan de recidivegegevens.

Het huidige onderzoeksprogramma is een vervolg op de haalbaarheidsstudie in 2014 (projectnr. 2465, M.G.C.J. Beerthuizen en B.S.J. Wartna, Haalbaarheid recidivemeting inzake woninginbraak en gewelddadige vermogensmisdrijven, 2014) welke uitwees dat HIC-plegers succesvol geïdentificeerd kunnen worden met behulp van delictinformatie in de primaire gegevensbron van de Recidivemonitor, de OBJD.