Validering 77b/77c Sr

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3216
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht in werking getreden. Het adolescentenstrafrecht maakt een flexibele werking van de sanctiestelsels jeugd- en volwassenenstrafrecht bij adolescenten in de leeftijd van 16 tot 23 jaar mogelijk. Afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder een misdrijf is gepleegd kan de rechter besluiten om 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht te berechten (artikel 77b Sr.). Bij 18- tot 23-jarigen is het mogelijk om hen volgens het jeugdstrafrecht te berechten indien daartoe aanleiding wordt gevonden in de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd (artikel 77c Sr.).
Het WODC monitort en evalueert sinds 2014 op verzoek van DGSenB de toepassing van het adolescentenstrafrecht, waarbij de nadruk ligt op de toepassing van artikel 77c Sr. Over de toepassing van artikel 77b Sr. is nog maar weinig bekend. Om de toepassing van het adolescentenstrafrecht te kunnen monitoren is het van belang om de 16- en 17-jarigen die volgens 77b Sr. en 18- tot 23-jarigen die volgens 77c Sr. zijn berecht adequaat (d.w.z. valide en betrouwbaar) uit de landelijke registratiesystemen van het OM en de ZM te kunnen selecteren. De toepassing van artikel 77b en 77c Sr. kan echter alleen met behulp van een query op basis van verschillende indicatoren uit de registraties worden afgeleid. Deze indirecte schatting is voor artikel 77c gevalideerd voor het eerste jaar na invoering van het adolescentenstrafrecht (C.S. Barendregt et al., Identificeren 18- tot 23-jarigen die volgens het jeugdstrafrecht zijn berecht; een pilot.2016), niet voor 77b Sr.. Om de doelgroep van het adolescentenstrafrecht ook in de komende jaren te kunnen blijven monitoren is een adequate selectie van de doelgroep in de bronbestanden nodig (S. Verweij en N. Tollenaar, Recidivemeting adolescentenstrafrecht; een onderzoek naar de haalbaarheid en eerste resultaten, 2020).
Dit onderzoek gaat daartoe in op de volgende vragen: hoe valide en betrouwbaar is de query voor schatting van de toepassing van 77b en 77c Sr.? Wat is de motivering van rechters om artikel 77b Sr. respectievelijk 77c Sr. toe te passen? En wat zijn de kenmerken van 16- en 17-jarigen bij wie 77b Sr. wordt toegepast?