Opstellen meerjarenonderzoeksprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3267
Type WODC-intern onderzoek

Samenvatting

De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen van het DG Straffen en Beschermen heeft het WODC gevraagd een meerjarenonderzoeksprogramma op te stellen over de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van het programma is een wetenschappelijke onderbouwing te bieden voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling die direct ten goede kan komen aan versterking van de uitvoering. Voor de beleidsdirectie is het van belang dat elk onderzoek resultaten oplevert die in de praktijk kunnen worden ingezet en, als dat het geval is en wenselijk is, hoe dit dan vervolgens zou moeten. Men streeft naar evidence informed practice. Om het primaat van de uitvoering voor ogen te houden is het van belang dat de organisaties die met elkaar het Netwerk Zorg/Straf Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vormen (de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de drie reclasseringsorganisaties en Veilig Thuis), andere relevante partnerorganisaties en ervaringsdeskundigen, inhoudelijk betrokken worden bij de onderzoeken in dit programma. 

Het onderzoeksprogramma zal drie onderzoeksthema’s bevatten:

  1. regionale samenwerking tussen strafrechtketenorganisaties (de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de drie reclasseringsorganisaties) en Veilig Thuis bij huiselijk geweld en kindermishandeling;
  2. evaluatie strafrechtelijke interventies bij huiselijk geweld en kindermishandeling;
  3. gevolgen van (beleids)wijzigingen in de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling