1-meting Wet handhaving kraakverbod

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3278b
Type Extern onderzoek
Betrokken organisatie(s) Ateno

Samenvatting

Op 1 juli 2022 is de Wet handhaving kraakverbod in werking getreden. Deze wet beoogt in het kader van het algehele kraakverbod sneller dan nu het geval is tot ontruiming van gekraakte panden over te kunnen gaan. De minister van Justitie en Veiligheid heeft de Eerste Kamer toegezegd dat de doelmatigheid en effecten van de Wet handhaving kraakverbod twee jaar na inwerkingtreding zullen worden geƫvalueerd (Eerste Kamerstukken, Vergaderjaar 2020-2021, 35296, F). Met het doel om deze wet te evalueren en zodoende uitvoering te geven aan de kamertoezegging worden drie deelstudies opgezet: een nulmeting om de situatie voorafgaand aan de wetswijziging in kaart te brengen (projectnummer 3278a, P. Kruize en P. Gruter, Evaluatie Wet handhaving kraakverbod, Bureau Ateno, 2023), een 1-meting (het onderhavige onderzoek) en een eindevaluatie (projectnummer 3278c). De drie studies tezamen moeten duidelijk maken of de wetswijziging zoals beoogd bijdraagt tot het sneller ontruimen van kraakpanden onder handhaving van een effectief rechtsmiddel voor krakers. Dit onderzoek betreft de 1-meting.