Recidivemonitor forensische zorg

Onderzoeksgegevens
Projectnummer 3307a
Type WODC-intern onderzoek

Voorkomen van recidive is de primaire doelstelling van forensische zorg (FZ), dat wil zeggen zorg in een strafrechtelijk kader. Om te kunnen evalueren in hoeverre de FZ hierin slaagt, of er sprake is van de beoogde afname van recidive en welke deelgebieden van de FZ eventueel speciale aandacht behoeven, zijn cijfers nodig over recidive en veranderingen van de recidive in de tijd, zowel tijdens als na FZ-trajecten. In dit onderzoek wordt een recidivemonitor voor de FZ opgezet en een eerste meting hiervoor verricht. 
Het onderzoek genereert cijfers over percentages recidivisten tijdens en na verschillende types FZ-trajecten en in verschillende FZ-settingen voor FZ-trajecten in de periode 2013 tot en met 2019. Daarbij worden alle FZ-trajecten in die periode in kaart gebracht in termen van begin- en einddatum, datums van transities tussen verschillende FZ-settingen en strafrechtelijke titels. Recidivecijfers hebben betrekking op absolute aantallen recidivedelicten, percentages personen die zijn gerecidiveerd, gemiddelde aantallen recidivestrafzaken per recidivist en absolute aantallen recidivestrafzaken gedurende de onderzoeksperiode. Daarnaast wordt recidive statistisch verklaard op basis van demografische, strafrechtelijke en diagnostische kenmerken van de justitiabelen en kenmerken van de FZ-trajecten.